Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over tussen­tijdse herziening Meerjarig Finan­cieel Kader (2021-2027)


Indiendatum: 4 okt. 2023

De fractie van de PvdD heeft de volgende vragen over de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader (2021-2027).

Wij leiden onze eerste vraag over migratie in met het voorbeeld van de misstanden bij de Europese grensbewaking Frontex. Frontex is beschuldigd van het schenden van internationale verdragen en het internationale zeerecht, door migranten met (extreem) geweld tegen te houden en door mee te werken aan zogeheten ‘pushbacks’. De Partij voor de Dierenfractie vindt dit een zeer zorgelijke situatie.

  1. Hoe ziet het Kabinet erop toe dat de (extra) middelen die worden toegekend op het terrein van de EU-interne en de EU-externe dimensie van migratie - bijvoorbeeld op de gebieden van capaciteitsopbouw voor screening- en grensprocedures, opvangcapaciteiten, relocatie, terugkeer en versterking van het Europees Asielagentschap, op humanitaire wijze en volgens internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden besteed?

Op het gebied van STEP heeft de PvdD-fractie de volgende vragen:

2. De fractie van de PvdD verneemt graag welke technologieën en welke toepassingen van technologieën door middel van STEP worden ondersteund. Worden de middelen gebruikt om te investeren in kernenergie, biomassa, of mestvergisting? Zo ja, hoe veel? Wordt er geïnvesteerd in genetische manipulatie van dieren en/of planten? Zo ja, hoeveel, en van welke soorten en voor welke doeleinden? Wordt er geïnvesteerd in alternatieven voor dierproeven? Worden dierproeven vermeden? Wat is het standpunt en de inzet van het Kabinet ten aanzien van deze keuzes?

3. Worden bij STEP investeringen sociale, ecologische en dierenwelzijnsrandvoorwaarden in acht genomen? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet? Hoe worden eventuele negatieve gevolgen van het STEP beleid voor niet-EU landen (bv. bij het winnen van kritieke grondstoffen) voorkomen? Wat is de inzet van het Kabinet hierbij?

4. Hoe past STEP in een breder transitiebeleid naar een duurzame Europese economie, waarin uitfasering van verouderde, niet-duurzame en dieronvriendelijke technologieën en praktijken, en verminderen van consumptie (door overheden, bedrijfsleven en consumenten) belangrijke rollen spelen? Hoe zet het Kabinet zich in EU verband in voor de balans tussen deze drie aspecten (innovatie, uitfaseren en consuminderen) van duurzame en rechtvaardige transities?

5. Tenslotte vraagt onze fractie zich, samen met het Kabinet, af waarom, en in welke mate, deze wijziging in het MFK noodzakelijk is – met andere woorden, had er niet binnen het MFK kunnen worden geschoven? Volgens onze fractie is er voldoende ruimte, bv. in de niet-duurzame of -diervriendelijke delen van de landbouw begroting, om deze aanpassingen te financieren. Wat is de inzet van het Kabinet in deze?

6. Als er wordt bezuinigd op andere beleidsterreinen om ruimte te creëren voor nieuwe prioriteiten, wat is dan de inzet van het Kabinet? Waar ziet het Kabinet ruimte voor bezuinigingen?

Interessant voor jou

Nadere vragen Visseren-Hamakers (PvdD) en Kluit (GL-Pvda) Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement-Vestering

Lees verder

Vragen van Nicolai (PvdD) over oprichting NewCo in kader van bouw kernreactor PALLAS

Lees verder

    Learn More Doneer