Inte­gri­teitscode


Naar aanleiding van de aanbeveling van The Group of States Against Corruption (Greco) van de Raad van Europa van juni 2015, poneert de Partij voor de Dieren haar integriteitsprincipes in dit openbare document.

Integriteitsprincipes Partij voor de Dieren

De Eerste Kamerleden van de Partij voor de Dieren nemen expliciet kennis van en onderschrijven deze integriteitsprincipes.

Fractieleden spreken elkaar aan op het toepassen van deze integriteitsprincipes en leggen eventuele dilemma’s voor aan de gehele fractie.

Naast de eed die volksvertegenwoordigers afleggen, geldt voor hen expliciet:

De functie van senator is geen fulltime functie, waardoor er vaak sprake zal zijn van een of meer functies naast het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Nevenfuncties en -inkomsten worden openbaar gemaakt. Wanneer toch de situatie zou ontstaan waarbij expliciet of impliciet de schijn wordt gewekt dat er sprake is van zakelijke of persoonlijke belangenverstrengeling laat de volksvertegenwoordiger zich vervangen door een collega wanneer de bezetting dat toelaat. Situaties waarin direct of indirect sprake kan zijn van gunsten of wederdiensten worden op afstand gehouden.

Volksvertegenwoordigers kennen een forfaitaire onkostenvergoeding. In geval van additionele declaraties wordt terughoudendheid in acht genomen.

Indien er zaken in het verleden zijn voorgevallen, waardoor politiek functioneren bemoeilijkt kan worden, wordt dit aan het partijbestuur gemeld voordat een politieke functie wordt aanvaard. Dit kan reden zijn om de functie niet te aanvaarden.

Volksvertegenwoordigers dragen er zorg voor dat integriteit een openlijk bespreekbaar onderwerp is in de fractie.

April 2016