Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over Nationaal Groei­fonds 2024, Klimaat­fonds 2024 en begroting EZK 2024


Indiendatum: 21 nov. 2023

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen over de begrotingsstaten EZK 2024.

De afgelopen tijd is er weer meer bewijs gepubliceerd dat het aannemelijk is dat de doelen van het mondiale en Nederlandse klimaatbeleid niet zullen worden gerealiseerd. Zie bijvoorbeeld de brief van de RvS (W18.23.00227/IV) en het Emissions Gap Report 2023 van de Verenigde Naties. De fractie van de PvdD heeft n.a.v. deze ontwikkelingen de volgende vragen over de begrotingsstaten EZK 2024:

 • Welke mogelijkheden ziet de Minister om binnen de huidige wet- en regelgeving de implementatie van het energie- klimaatbeleid te versnellen en uit te breiden?
 • Ziet het Kabinet op andere beleidsterreinen die van invloed zijn op de effectiviteit van het klimaatbeleid (bv. economische zaken, natuur, landbouw, mobiliteit, en internationale samenwerking) mogelijkheden om implementatie te versnellen en uit te breiden om zodoende de doelstellingen van het klimaatbeleid te bewerkstelligen? Zo ja, kunt u per beleidsterrein aangeven hoe dat vormgegeven zou worden?

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen over de begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024.

 • Kan de Minister de ‘theory of change’ van het Nationaal Groeifonds toelichten?
 • Hoe denkt de Minister dat het ondersteunen van een groep projecten bijdraagt aan de toekomstige Nederlandse duurzame economie?
 • Hoe worden de potentiële bijdragen van het groeifonds op de langere termijn gewaarborgd? Met andere woorden, hoe doeltreffend en doelmatig is het groeifonds, op de korte en langere termijn?
 • Hoe past het Nationaal Groeifonds in een bredere beleidsinzet om een toekomstige duurzame economie te bewerkstelligen (zoals bv. het uitfaseren van niet-duurzame economische activiteiten)?
 • Komen projecten die niet op technologische innovatie maar op sociale innovatie gericht zijn ook in aanmerking voor het Groeifonds?
 • Hoe past het Groeifonds in een beleid van brede welvaart, dat is gericht op welvaart in plaats van economische groei?

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen over de Nota naar aanleiding van het verslag inzake 36.274: Tijdelijke wet Klimaatfonds.

Ten eerste willen we de Minister bedanken voor de uitvoerige beantwoording van de vragen.

Wij hebben de volgende aanvullende vragen naar aanleiding van uw beantwoording, met name op vraag 68, waar wij u vroegen om te kunnen toezeggen dat dit demissionaire kabinet geen onomkeerbare besluiten neemt op het gebied van kernenergie om zodoende niet vooruit te lopen op het standpunt van een volgend kabinet op dit dossier.

Uit de beantwoording blijkt dat de Minister deze toezegging niet kan of wil doen. U zegt ‘… is het aanwijzen van eventuele andere locaties voor nog meer nieuwbouw dan de twee voorgenomen centrales echt een keuze aan het volgende kabinet’. Dit impliceert dat het huidige, demissionaire kabinet doorgaat met de voorbereidingen voor het langer openhouden van Borsele, de bouw van twee additionele kerncentrales, en SMR’s.

 • Kunt u ter verheldering een overzicht geven van de door dit kabinet, en eventuele andere betrokkenen, genomen besluiten t.a.v. het langer openhouden van de bestaande kerncentrale, de twee voorgenomen centrales, en SMR’s, en per besluit aangeven of en in welke mate dit besluit onomkeerbare stappen betreft?
 • Kunt u de opdrachten voor, en resultaten van, de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren onderzoeken delen met de Eerste Kamer?
 • Wat is de herkomst van het uranium dat in Borsele wordt gebruikt? Waar wordt dit uranium bewerkt? Wat is de verwachte herkomst van het uranium voor de nieuwe kerncentrales?