Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over het evalu­a­tie­rapport Staats­bos­beheer


Indiendatum: 24 okt. 2023

De Partij voor de Dierenfractie heeft met interesse kennis genomen van de wettelijke evaluatie van Staatsbosbeheer (commissie LNV). Naar aanleiding van de evaluatie heeft de fractie een aantal vragen.

Op pagina 32 wordt gesteld: “tabel 5.2 laat zien dat de aanleg van nieuw bos in 2021 nog ver af staat van de streefwaarden in 2025 (192 ha in 2021 tegenover een streefwaarde van meer dan 2.500 ha in 2025)”.

  1. Kan de minister achterhalen hoeveel hectare bos er nu, eind 2023, aangelegd is?
  2. Kan de minister garanderen dat de streefwaarde in 2025 gehaald zal worden? Zo niet, kan de minister onderbouwen waarom deze streefwaarden niet gehaald gaan worden?
  3. Kan de minister aangeven of de mate van ontbossing in Nederland groter, kleiner of gelijk is aan het verlies van bosareaal in Brazilie? Zonee, waarom niet? Zoja, kunt u de ordegrootte van de Nederlandse ontbossing aangeven in relatie tot de Braziliaanse en wereldwijde ontbossing?

De Partij voor de Dierenfractie acht het essentieel om alle ontbrekende cijfers in tabel 5.2 alsnog helder te krijgen. Het is uitermate belangrijk voor de bescherming, behoud en groei van de natuur in Nederland om inzichtelijk te krijgen of de verwachte groei die Staatsbosbeheer voor ogen heeft, een realistisch en afrekenbaar streven is.

  1. Is de minister bereid deze wens in te willigen met duidelijke antwoorden?
  2. Kan de minister ervoor zorgdragen dat de cijfers gedetailleerd bijgehouden zullen worden weergegeven in het volgende evaluatierapport?

Op pagina 33 van het evaluatierapport wordt vermeld: “voor de uitvoering is echter nog niet geheel duidelijk wat de doelen van Staatsbosbeheer op het gebied van het terugdringen van de stikstofuitstoot zijn. Een aantal geïnterviewde partijen geven aan dat het nuttig is als LNV en Staatsbosbeheer hierover met elkaar in gesprek gaan.”

  1. Heeft dit gesprek al plaatsgevonden? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit gesprek? Zo nee, waarom heeft dit gesprek niet plaatsgevonden?

Op de website van Staatsbosbeheer is te lezen dat er onder leiding van Staatsbosbeheer aan faunabeheer wordt gedaan. Er wordt gesteld: “met provincie, wildbeheereenheden en andere terreinbeheerders maken we afspraken over óf, waar en hoeveel dieren moeten worden geschoten.” Echter is in Evaluatie Staatsbosbeheer – Eindrapport niets te lezen over de jacht waar Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor is.

  1. Zijn de afspraken die gemaakt worden met provincie, wildbeheereenheden en andere terreinbeheerders op een overzichtelijke wijze in te zien? Zo ja, waar kunnen we die vinden? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoeveel wordt jaarlijks gejaagd in door Staatsbosbeheer beheerde gebieden? Welke soorten worden bejaagd? Om hoeveel dieren gaat het? In welke gebieden wordt er exact gejaagd?
  3. Waarom worden jachtcijfers niet meegenomen in het evaluatierapport van Staatsbosbeheer?

10.Kunt u aangeven of de houtoogst van Staatsbosbeheer altijd plaatsvindt buiten de broed- en zoogperiode van in het wild levende dieren in de door SBB beheerde leefgebieden? Zonee, waarom niet? Zoja, geldt de gehanteerde schoontijd ook voor activiteiten als de aan- en afvoer van materiaal en bij wie kunnen mensen die anders vaststellen zich melden?

Interessant voor jou

Vragen van Visseren-Hamakers (PvdD) over Europese verordening voor nieuwe genomische technieken

Lees verder

Nadere vragen Koffeman (PvdD) over toezeggingen cijfers onbedwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706

Lees verder

    Learn More Doneer