Nadere vragen Koffeman (PvdD) over toezeg­gingen cijfers onbe­dwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706


Indiendatum: 24 okt. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van de cijfers m.b.t. de onbedwelmde slacht.

Ze hebben daarover nog enkele aanvullende vragen.

  1. Deelt de minister de opvatting dat een relatief zeer groot aantal schapen onverdoofd geslacht wordt, vergeleken met andere diersoorten? Heeft de minister een verklaring voor deze relatief hoge aantallen en kan de minister aangeven of het gaat om dieren die geslacht worden voor binnenlandse consumptie of ook voor export?
  2. Kan de minister bevestigen dat de dieren die worden nabedwelmd vlak voor het verstrijken van de 40 seconden, dus bijna 40 seconden hebben moeten lijden na een niet effectieve aansnede en gedurende die bijna veertig seconden hevig pijn lijden en stikken in hun eigen bloed? Zo nee, welke andere visie heeft de minister daarop? Zo ja, acht de minister dit lijden acceptabel en om welke reden?
  3. Vastgesteld moet worden dat er nauwelijks nabedwelmd wordt op aanwijzen van de NVWA. Heeft deze geringe coincidentie betrekking op het feit dat toezicht van de NVWA op dit punt toereikend of zelfs overbodig moet worden geacht of juist ernstig tekort schiet bij gebrek aan menskracht. Kunt u de cijfers geven van het aantal situaties waarin met zekerheid gezegd kan worden dat er een dierenarts direct houdt en situaties waarin volstaan wordt met het uitvoeren van steekproeven?
  4. Kan de minister met zekerheid zeggen dat dieren die na een mislukte halssnede worden afgekeurd voor consumptie in het religieuze circuit, niet alsnog in het reguliere vleeskanaal worden aangeboden? Zonee, hoe kan een consument die geen prijs stelt op het conmsumeren van vlees dat afkomstig is uit onverdoofde slacht dan zeker weten dat het door hem/haar aangeschafte vlees niet afkomstig is van dergelijke slachtmethoden? Zoja, kan de minister hier uitdrukkelijk volledige opheldering over geven?
  5. Deelt de minister de opvatting van de KNMVD dat dieren in situaties van onverdoofde slacht ernstig en vermijdbaar lijden? Zonee, waarom niet? Zoja, is de minister bereid een einde te maken aan dit ernstige en vermijdbare lijden?
  6. Zijn er situaties bekend van invasieve medische ingrepen bij mensen bekend (zoals besnijden) , die op basis van religieuze voorschriften onverdoofd en gepaard gaand met ernstige pijn moeten plaatsvinden? Zoja welke en hoe beoordeelt u deze praktijk? Zonee, op welke grond wordt het veroorzaken van ernstig lijden dan wel toegestaan bij dieren die part noch deel hebben aan de geloofsopvattingen van hun slachters?

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over het evaluatierapport Staatsbosbeheer

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over de kabinetsreactie op MIT-advies 'Maatschappelijke gevolgen van long covid'

Lees verder

    Learn More Doneer