Nadere vragen van Koffeman (PvdD) over 13e moni­to­rings­rap­portage NSL 2022


Indiendatum: 9 mei 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren danken de minister voor zijn brief van 5 april jl. waarin hij reageert op vragen van de leden. Zij hebben nog enkele nadere vragen.

1. In het rapport wordt geconcludeerd dat de luchtkwaliteit in Nederland wat betreft stikstofdioxiden en fijnstof in 2021 is verbeterd t.o.v. 2020. Verwacht wordt dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder zal verbeteren (p 12). Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat het beeld er anders uitziet als wordt gerekend met de nieuwe, lagere advieswaarden van de WHO uit 2021. Kan de minister aangeven hoeveel gezondheidsvoordeel (i.e. het aantal gespaarde levens) het rekenen met die lagere advieswaarden zou opleveren indien Nederland daar nu al aan zou voldoen? Kan de minister ook aangeven wat de consequenties zouden zijn voor het wegverkeer, de industrie en veehouderijen, wanneer nu al met die lagere advieswaarden gerekend zou worden? Wat zou dit betekenen voor krimp van het wagenpark, vergroening van zware industrie, krimp van de hoeveelheid dieren in veehouderijen? Ligt het kabinet op schema om te voldoen aan deze lagere advieswaarden die in 2030 in Nederland geïmplementeerd dienen te zijn? Zo nee, waarom niet?

2. Het rapport heeft alleen betrekking op het meten van luchtkwaliteit door wegverkeer, industrie en veehouderijen. In 2021 kwam het RIVM met een rapport over de uitstoot van fijnstof door houtkachels (Inventarisatie van benodigde maatregelen om WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 te realiseren | RIVM). Uit dat rapport bleek dat houtkachels in woonwijken grotendeels verantwoordelijk zijn voor 23% van de totale fijnstofuitstoot in Nederland. Daarmee vormen houtkachels de grootste bron van fijnstof. In het SLA wordt nu ingezet op “schoon” stoken en op het afkondigen van stookalerts, maatregelen die volgens de leden volstrekt onvoldoende zijn. Gezien de toename van de verkoop en gebruik van houtkachels door de energiecrisis, zal de uitstoot van fijnstof door houtkachels naar verwachting de komende jaren alleen maar verder toenemen (Dtv Nieuws - Veel vraag naar houtkachels door stijgende energieprijs: 'levertijden nu drie keer zo lang'). Daarmee nemen gezondheidsklachten en overlast eveneens toe. Is de minister voornemens om houtstook op termijn uit te faseren? Zo nee, waarom niet? En is de minister voornemens om de fijnstofuitstoot door houtstook mee te nemen in de volgende monitoringsrapportage? Zo nee, waarom niet? Tot slot, kan de minister aangeven hoe de gemeentelijke pilot over houtstookarme/houtstookrijke wijken in Helmond, Utrecht en Nijmegen verloopt?

3. Is de minister voornemens om ook de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door scheep- en luchtvaart mee te nemen in de rapportage? Zo nee, waarom niet?