Vervolg­vragen Prast (PvdD) bij Wet Toekomst Pensi­oenen


Indiendatum: 8 mei 2023

Nadere inbreng PvdD bij Wet Toekomst Pensioenen

De leden van de PvdD danken de minister voor haar antwoorden. Zij hebben nog enkele vervolgvragen.

In haar antwoorden op de vragen over restitutie lijkt de regering een variant van restitutie voor ogen te hebben waarbij het voor het nabestaandenpensioen te verzekeren overlijdensrisicokapitaal wordt verminderd met de opgebouwde waarde voor OP/NP na pensioendatum. Is dit juist?

In de praktijk is de meest gangbare vorm van restitutie echter die waarbij het te verzekeren overlijdensrisicokapitaal niet wordt verminderd met de opgebouwde waarde voor OP/NP na pensioendatum, maar volledig – binnen fiscale grenzen – wordt aangewend bovenop het verzekerde nabestaandenpensioen. Ziet de Regering bij deze variant ook het aanvullende deel uit restitutie als een kapitaalgedekt nabestaandenpensioen? Zo ja, kan zij toelichten hoe dat zonder hiertoe opgebouwde waarde en premiebetaling mogelijk is en past binnen juridische en verzekeringstechnische kaders?

Kamerstukken 31891, nr.3 en nr.6 bevatten relevante passages over restitutie en sterftewinsten in relatie tot de opvatting van de Regering in het kader van dit wetsvoorstel:
- ‘Deze wet regelt inderdaad niet hoe sterftewinsten moeten worden toebedeeld en laat uitdrukkelijk ruimte voor het maken van afspraken….’, en;
- ‘Dit betekent dat het partijen …. vrij staat overeen te komen dat de waarde …. ten gunste komt aan de nabestaanden’;
- ‘Bovendien kunnen in de overeenkomst afspraken worden opgenomen die zien op … de toerekening van sterftewinsten’,

Het wetsvoorstel raakt de Wft niet en deze leden zien niet hoe de Regering bovenstaande passages anderszins regelt in het onderhavige wetsvoorstel. Hoe verhoudt het antwoord van de regering zich tot deze passages?

Hoe verhoudt zich artikel 55 lid 2, waarbij na beëindiging van deelneming er uitsluitend nog volledig belegd mag worden, tot artikel 10c, waarbij een periode voor pensioengerechtigde leeftijd dit kapitaal (deels) omgezet kan worden in een aanspraak op een vastgestelde uitkering?

Bevestigt de Regering in haar antwoord dat bij de aanwending van pensioenkapitaal voor een voortgezette risicodekking conform art 61a lid 1 ook het opgebouwde pensioenkapitaal voor nabestaandenpensioen na pensioendatum aangesproken wordt?

Interessant voor jou

Nadere vragen van Koffeman (PvdD) over 13e monitoringsrapportage NSL 2022

Lees verder

Vervolgvragen Nicolaï (PvdD) over eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid ("Pandemiewet")

Lees verder

    Learn More Doneer