Vragen van Koffeman (PvdD) over Nationaal Samen­wer­kings­pro­gramma Lucht­kwa­liteit 2020


Maat­re­gelen tegen ongezonde houtstook zijn urgent

Indiendatum: 2 nov. 2021

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren van de Eerste Kamer danken de staatssecretaris voor de beantwoording van de vragen zij op 19 maart jl indienden over de Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020. Zij hebben echter nog een aantal aanvullende vragen.

1. Bent u bekend met het nieuws dat de World Health Organisation (WHO) op 22 september jl. bekend maakte dat zij de regels rondom luchtvervuiling uit 2005 aanscherpt omdat luchtvervuiling al op lagere niveaus schadelijker blijkt dan voorheen gedacht werd?[1]

2. Het in 2020 gesloten Schone Lucht Akkoord bevat o.a. het doel om in 2030 te voldoen aan de oude WHO-normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat die normen conform de nieuwe WHO-normen dienen te worden aangepast?

3. Bent u bekend met het feit dat uit een nieuwe rekenmethode van het RIVM (februari 2021), blijkt dat houtstook (via houtkachels, pelletkachels en open haarden) verantwoordelijk is voor 23 procent van de uitstoot van fijnstof in Nederland, terwijl eerder werd uitgegaan van 10 procent?

4. Realiseert u zich dat houtstook daarmee de grootste bron van fijnstof is in Nederland? Groter dan de uitstoot door vlieg- of wegverkeer?

5. Klopt het dat er geen regels zijn voor de hoeveelheid fijnstof die een houtkachel /pelletkachel/open haard mag uitstoten? Indien dat zo is, bent u bereid daar wel regels voor op te stellen?

6. Nu de gasprijzen stijgen, neemt ook de verkoop van houtkachels en pelletkachels toe, o.a. via Marktplaats. Erkent u dat de verkoop van tweedehands kachels, die niet aan de nieuwste veiligheidseisen voldoen, geen goede ontwikkeling is? Zo ja, bent u bereid de verkoop van tweedehands kachels te verbieden?

7. Bent u bekend met www.stookwijzer.nu, de landelijke website waarop bewoners klachten kunnen indienen over overlast door houtstook? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel klachten daar in 2020 en in 2021 gemeld werden?

8. Erkent u dat buurtbewoners stankoverlast en gezondheidsschade (kunnen) ondervinden van de houtstook in hun wijk?

9. Kent u het onderzoek van het Longfonds[2] dat circa 750.000 mensen met een longziekte last hebben van klachten als kortademigheid of benauwdheid door houtstook?

10. Bent u bereid om alsnog een landelijk stookverbod in te stellen bij een stookalarm (als het niet waait, bij mist), aangezien dit meteen een gunstig effect kan hebben op de gezondheid van mensen met luchtwegaandoeningen, onder wie uiteraard ook (ex-)coronapatiënten?

11. Kunt u bevestigen dat er momenteel niet of nauwelijks door gemeenten gehandhaafd wordt wanneer mensen melding maken van ziekmakende houtstook in de buurt? Zo ja, kunt u verklaren hoe dat komt? En kunt u aangeven in hoeveel gevallen er wel handhavend is opgetreden?

12. Bent u bereid om ervoor te zorgen dat er voortaan wel gehandhaafd gaat worden of kán gaan worden wanneer er melding gemaakt wordt van houtstookoverlast? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u bereid om samen met de VNG te pleiten voor eenduidige mogelijkheden om overlast door houtstook effectiever aan te pakken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

14. Hoe verhoudt zich het kabinetsadvies om woningen regelmatig te ventileren ivm COVID-19 tot deze problematiek?

15. Bent u bereid om het installeren van hout- en pelletkachels juridisch dusdanig te regelen, dat alleen gespecialiseerde bedrijven deze werkzaamheden mogen uitvoeren, zodat uitlaatpijpen en schoorstenen op de juiste hoogte en locatie worden geplaatst en de kans op overlast zo verkleind wordt?

16. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat open haarden, houtkachels en pelletkachels uitgefaseerd dienen te worden?

[1] https://www.nu.nl/buitenland/6...

[2]https://www.nivel.nl/nl/search...