Vragen van Koffeman (PvdD) n.a.v. 13e moni­to­rings­rap­portage NSL 2022


Indiendatum: jan. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennisgenomen van de monitoringsrapportage en de brief van de staatssecretaris.

De leden delen de geruststellende opvatting van de staatssecretaris van verbetering van de overschrijdingen van grenswaarden op het gebied van NO2 en PM10 ten opzichte van de WHO norm niet.

Deelt de staatssecretaris de zorg van de leden dat nu een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is blootgesteld aan hogere grenswaarden van NO2 en PM10 ten opzichte van de WHO norm, daaraan de gevolgtrekking verbonden moet worden dat economische belangen kennelijk prevaleren boven volksgezondheidsbelangen? Zonee, waarom niet?

Nu bekend is dat de mate van de uitstoot van stikstof in veel provincies onduidelijk is ten opzichte van de vergunde uitstoot, vragen de leden de staatssecretaris waarom hij van mening is dat voor NO2 en PM10 in deze rapportage wel met een grote mate van waarschijnlijkheid de betreffende waarden/overschrijdingen gerapporteerd kunnen worden.

Deelt de staatssecretaris de zorg van deze leden dat we niet alleen een van de drukst bevolkte landen ter wereld zijn, maar ook het meest veedichte land ter wereld, waarmee niet alleen de overschrijdingen van de WHO norm op het gebied van NO2 en PM10 zorgwekkend zijn, en een gevaar voor de volksgezondheid vormen, maar dat daarmee ook zoönotische risico’s vanuit de veehouderij potentieel bedreigend zijn voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking.

Kan de staatssecretaris aangeven of en op welke wijze gewerkt wordt aan een preventief beleid om deze zorg weg te nemen of tenminste drastisch te verkleinen?