Nadere vragen van Nicolaï (PvdD) over instelling MIT


Indiendatum: 31 jan. 2023

Nadere vragen van de leden van de fractie van de PvdD naar aanleiding van de in de brief van 13 januari 2023 vervatte antwoorden op eerder gestelde vragen over de instelling van het MIT.

Vraag 1

In vraag 1 was het volgende gevraagd:

c. Kan het voorstel een weging van het MIT-advies inhouden? Welke minister is daarvoor verantwoordelijk?

d. Komt er een beslisnota tot stand waarin een weging van het MIT-advies is vervat? Zo ja, welke ambtenaren worden daarbij betrokken?

Een antwoord op deze vragen is niet gegeven. Kan de minister alsnog op die vragen reageren?

Vraag 2.

In vraag 2 was het volgende gevraagd:

b. In welk voorschrift is geregeld dat deelname aan besluitvorming door een lid niet mag plaatsvinden als er ‘schijn van partijdigheid’ bestaat?

c. Als er geen voorschrift geldt als bedoeld onder a of b, bent u dan bereid om alsnog zo’n voorschrift vast te stellen?

a. In uw antwoord geeft u niet aan dat er een voorschrift is vastgesteld als bedoeld in subvraag b. U verwijst naar artikel 3, vierde lid, van het Instellingsbesluit, welk voorschrift echter iets anders regelt.

Is de minister het met de leden van de fractie eens dat er met betrekking tot iemand die niet met een last of ruggespraak beslist, toch ‘schijn van partijdigheid’ kan bestaan. Bijvoorbeeld omdat deze een oordeelt velt over een kwestie waarover hij eerder tegen betaling een professioneel advies heeft gegeven of over een kwestie waarbij zijn werkgever is betrokken.?

b. Gelden in het kader van het voorkomen van ‘schijn van partijdigheid’ voor leden van het MIT de eisen die voortvloeien uit artikel 2:4 Awb? Zo ja, wat is er tegen om dat in een apart voorschrift te verduidelijken; zo nee, welk belang staat eraan in de weg om die eisen in een voorschrift voor MIT-leden op te nemen?

Interessant voor jou

Vragen van Koffeman (PvdD) n.a.v. 13e monitoringsrapportage NSL 2022

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over afspraken uit het coalitieakkoord over kernenergie

Lees verder

    Learn More Doneer