Vragen van Koffeman (PvdD) inzake derde inci­dentele supple­toire begroting EZK 2020 inzake Nood­pakket banen en economie en over­brug­gings­fa­ci­liteit IHC


Sector is niet houdbaar voor "Parijs"

Indiendatum: 9 jun. 2020


De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennisgenomen van de derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake het noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC. De fractie is kritisch over de steun aan Royal IHC en heeft daar de volgende vragen over.

De staat steunt scheeps- en baggerbedrijf Royal IHC met 377 miljoen euro. Het bedrijf stond op omvallen, onder meer vanwege grote verliezen op de bouw van een aantal schepen, waarbij de kosten hoger uitvielen dan geraamd. Ook zonder de coronacrisis was Royal IHC in de problemen gekomen, het bedrijf lijdt immers al sinds 2016 verlies. In het “Afwegingskader voor steunverzoeken van individuele bedrijven” staat het volgende:

“Algemene uitgangspunten

  • Een onderneming is en blijft zelf verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de onderneming de bedrijfsvoering en de continuïteit daarvan. Normaal gesproken grijpt de overheid daarom niet in bij individuele bedrijven als sprake is van financiële problemen en mogelijk zelfs een (dreigend) faillissement.
  • Tegelijkertijd dient voorkomen te worden dat in de kern gezonde ondernemingen – die een “reguliere” recessie hadden kunnen doorstaan - door een combinatie van aanbodrestricties en plotselinge vraaguitval onnodig omvallen.
  • (…) “[1]

Royal IHC is echter in de kern niet gezond. Hoe komen de bewindspersonen erbij dat Royal RHC ook een ”reguliere recessie” had doorstaan? Had de regering ook zonder de coronacrisis Royal IHC gesteund om te kunnen overleven?

In hun gezamenlijke kamerbrief van 1 mei 2020[2] stellen de bewindspersonen dat de Staat met dit pakket “het maximale” heeft gedaan “om IHC een stevige basis te geven voor de toekomst. De bijdrage van de Staat is proportioneel, mede in het licht van de reeds uitstaande schuld, en de lasten van de herstructurering zijn gelijkwaardig verdeeld over alle partijen.”[3]

Betekent dit dat verdere steun in de toekomst is uitgesloten? Zo nee, waarom niet? En waarom heeft de regering besloten Royal IHC financieel te steunen zonder duurzaamheidsvoorwaarden te stellen? De bagger – en offshore-industrie, de sector waarvoor Royal IHC schepen bouwt, is een sector die bijdraagt aan klimaatschade en biodiversiteitsverlies. Deze sector is niet houdbaar in zijn huidige vorm om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Mocht IHC ondanks deze (zoveelste) kapitaalinjectie van de regering alsnog niet gezond door de coronacrisis kunnen komen, is de regering dan bereid om IHC alleen nogmaals financieel te ondersteunen als het bedrijf een exitstrategie vormgeeft, zodat het vanaf 2025 geen fossiele activiteiten meer faciliteert?

[1] Bijlage bij kamerbrief CE-AEP / 20119930 , 1 mei 2020

[2] Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 XIII, E

Interessant voor jou

Vragen van Koffeman (PvdD) over tweede incidentele suppletoire begroting EZK 2020 inzake noodpakket banen en economie

Lees verder

Nadere schriftelijke vragen van Teunissen (PvdD) over CETA

Lees verder

    Learn More Doneer