Vragen van Koffeman over dero­ga­tie­be­schikking/7e nitraat­richtlijn


Indiendatum: 14 feb. 2023

De Partij voor de Dieren heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de minister van LNV over de derogatiebeschikking (EK 33.037 AO). De leden hebben daar nog de volgende vragen over:

Vanaf 1 maart 2023 zijn bufferstroken langs sloten op landbouwgrond verplicht. Die stroken mogen niet worden bemest en het gebruik van pesticiden is er verboden. Deze maatregelen zijn bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een vermindering van de mest die wordt uitgereden over het land. Akkerbouwers dreigen nu echter in groten getale deze maatregelen te omzeilen door sloten te dempen. In een poll van www.akkerwijzer.nl reageert 43,9% van de deelnemers positief op de stelling: Om het verlies van dure productiegrond door de verplichte bufferstroken zoveel mogelijk te beperken, ga ik sloten dempen (bron: Poll: Bufferstroken: Sloten dempen voor behoud grond | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers). Is de minister het met de leden eens dat dit zo veel mogelijk voorkomen moet worden? Zo ja, welke maatregelen gaat de minister daartoe nemen?