Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over stik­stof­pro­ble­matiek


Indiendatum: feb. 2023

Nadere vragen van de leden van de fractie van de PvdD naar aanleiding van de antwoorden van de minister dd 2 februari 2023 op vragen met betrekking tot de stikstofproblematiek.

Vraag 1

In het antwoord op vraag 13 schrijft u: “De depositiebijdragen van projecten op grotere afstanden dan 25 km zijn verdisconteerd in de totale deposities”.

Kan worden berekend hoeveel vluchten over Nederland van en naar Schiphol plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vluchten zijn dat?

Vraag 2

Wat is (eventueel bij schatting) de uitstoot van stikstof per 100 km vluchtafstand nadat het vliegtuig na vertrek van Schiphol 25 km verwijderd is van de luchthaven?

Vraag 3

Wat is (eventueel bij schatting) de uitstoot van stikstof per 100 km vluchtafstand van een vliegtuig dat op weg is naar Schiphol zolang dat nog 25 km verwijderd is van de luchthaven?

Vraag 4

Is het juist dat de uitstoot waarop de twee vorige vragen betrekking hebben, niet wordt toegerekend aan de exploitant van Schiphol?

Vraag 5

In uw brief van 9 juli 2021 (TK 35 334 nr. 158) schrijft de minister van LNV over de zogeheten ‘projectdeken’ buiten de 25 km-grens die extra bronmaatregelen vereist. Daarbij wordt opgemerkt: “Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om in de individuele vergunningverlening een bijdrage te vragen als passende maatregel voor effecten voor extra emissiereductie”.

Draagt Schiphol een bijdrage bij in verband met de stikstofuitstoot die buiten de 25 km-grens door vluchten wordt veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is berekend of geschat welke stikstofreductie dient plaats te vinden in het kader van de vereiste instandhoudings- en passende maatregelen met het oog op de stikstofuitstoot die als gevolg van het hanteren van de 25 km-grens niet aan individuele projecten wordt toegerekend? Zo ja, welke maatregelen zijn er op dit moment getroffen om de stikstofdepositie te compenseren en waaruit blijkt dat die voldoende zijn? Zo nee, bestaat dan de kans dat de overheid opnieuw door de rechter zal worden teruggefloten?

Vraag 7

Het antwoord op vraag 16 gaat langs de vraag heen. Daarom wordt de vraag aldus verduidelijkt en gespecificeerd:

Als vaststaat dat vluchten buiten de 25 km-grens stikstofuitstoot veroorzaken die niet aan Schiphol wordt toegerekend maar voor rekening wordt genomen door de overheid die passende maatregelen zal treffen, maar die passende maatregelen blijven uit, moet een vergunningverlening aan Schiphol dan niet uitblijven totdat vast staat dat de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen? Als de totale stikstofuitstoot van een vlucht zowel binnen als buiten de 25 km-afstandsgrens plaatsvindt en dat totaal dient te worden gecompenseerd, mogen dan vluchten worden toegestaan als compensatie van een deel van dat totaal niet is verzekerd?

Vraag 8

Wanneer is een uitspraak van de ABRvS te verwachten met betrekking tot de vraag of het hanteren van de 25 km-afstandsgrens toelaatbaar is?