Vragen van Ingrid Visseren-Hamakers (PvdD) over Pakket Belas­tingplan 2024


Indiendatum: 14 nov. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben de volgende vragen met betrekking tot het Pakket Belastingplan 2024.

36418: Belastingplan 2024

 • Waarom heeft het Kabinet geen voorstellen gedaan voor ‘een eventueel afbouwpad van fiscale fossiele subsidies’? De demissionaire status van het Kabinet wordt als verklaring gegeven, maar de fractie van de PvdD vindt deze verklaring onbevredigend. Het Kabinet had voorstellen kunnen voorbereiden en het oordeel over het controversieel verklaren aan de Kamers kunnen laten. Dit geldt voor meerdere voorstellen, zoals ook het afschaffen van de BTW op groente en fruit. Waarom heeft het Kabinet – als het deze onderwerpen zo belangrijk vindt – dit oordeel over wat een demissionair kabinet nog kan doen, niet aan het parlement overgelaten?
 • Inkomensbeleid: waarom neemt het Kabinet genoegen met de conclusie dat ‘het armoedepercentage in het algemeen niet stijgt en dus gelijk blijft’. Waarom is geen ambitieuzer beleid ontwikkeld?
 • Waarom is gekozen voor het verhogen van de gerichte vrijstelling reiskostenvergoeding terwijl verwacht wordt dat de negatieve maatschappelijke effecten op milieu en congestie zullen toenemen?
 • Waarom wordt deze maatregel (het verhogen van de gerichte vrijstelling reiskostenvergoeding) pas in 2028 geëvalueerd?
 • Verruiming herinvesteringsruimte (HIR): worden er eisen gesteld aan de herinvestering in een andere onderneming, bijvoorbeeld duurzaamheid- of dierenwelzijnseisen?
 • Wordt er bij de verruiming van de HIR voorkomen dat een veehouderijbedrijf de verruiming gebruikt om een nieuw veehouderijbedrijf te starten en zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

36418: Belastingplan 2024 en 36.342: Fiscale verzamelwet 2024

 • Kunt u, over de combinatie van het voorstel omtrent het algemene btw-tarief op agrarische goederen en diensten, en het voorstel in de fiscale verzamelwet over een verlaagd btw tarief voor opfokken, bevestigen dat indien beide voorstellen worden aangenomen, alle bestaande lage btw tarieven in de landbouw, inclusief die voor opfokken, komen te vervallen?

36426: Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

 • Waarom is gekozen voor een datum van inwerkingtreding van 2025 (ipv 2024)?
 • Bijna de helft van de glastuinbouw betreft sierteelt (in grondgebruik: 5.800 ha groenten; 4.100 ha sierteelt in 2021 (volgens de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel, 2022). Hoe is deze verhouding in termen van volume, aantal bedrijven en winst?
 • Welk percentage van voedingsgewassen en sierteelt uit de glastuinbouw is voor de binnenlandse markt, en hoeveel voor de export?
 • Is er verschil per gewas in energieverbruik?
 • Is er verschil in energieverbruik tussen verschillende vormen van teelt (bv. gangbaar versus ecologisch) per gewas?
 • Wat zijn de indirecte broeikasgas emissies van de glastuinbouw, bv. door gebruik van kunstmest?
 • Wat zijn de ontwikkelkansen voor klimaatneutrale en duurzame glastuinbouw?
 • Zijn er naast fossiele subsidies andere, mede door de overheid gefinancierde, financiële prikkels in glastuinbouw die, direct of indirect, negatieve milieugevolgen hebben (zoals gebruik van kunstmest, watergebruik, gebruik van bestrijdingsmiddelen etc.)
 • Zijn er naast fossiele subsidies nog andere, mede door de overheid gefinancierde, financiële prikkels voor verschillende economische sectoren (bv. landbouw, mobiliteit, industrie) die, direct of indirect, negatieve milieugevolgen hebben (zoals gebruik van kunstmest, watergebruik, gebruik van bestrijdingsmiddelen etc.)?

36.432: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

 • Waarom is gekozen voor de jaren van inwerkingtreding van 2025 (metallurgische en mineralogische procedes) en 2028 (non-energetisch gebruik van kolen)? Zijn er specifieke redenen om niet te kiezen voor een ingangsdatum van 2024?
 • In welke mate en hoe maakt de Nederlandse regering zich in EU en internationaal verband hard om ook elders fossiele subsidies af te schaffen?