Vragen Niko Koffeman (PvdD) over Advies Lucht­vaart­sector


PvdD: lucht­vaart moet krimpen

Indiendatum: jan. 2020

Schriftelijke vragen Niko Koffeman (PvdD) over Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes)

Het Adviescollege hanteert het uitgangspunt dat alle sectoren die verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot in een evenwichtige verhouding een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale nationale stikstofemissie, zoals gerapporteerd in de Emissieregistratie, bedraagt 0,1 %. Deze bijdrage betreft de directe emissies die samenhangen met starts en landingen vanaf Nederlandse luchthavens (de LTO-cyclus onder 3000 voet). In dit advies worden ook de emissies boven de 3000 voet meegenomen. De totale bijdrage aan de stikstofdepositie vanuit de luchtvaart komt dan uit tussen de 0,7 en 1,1% van het nationale totaal.

Het Adviescollege adviseert om als bindende randvoorwaarde aan de luchtvaart te stellen dat groei van de sector alleen wordt toegestaan, wanneer sprake is van een vermindering van de huidige stikstofuitstoot van de luchtvaarsector als geheel. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de juridische mogelijkheden, zoals intern en extern salderen. Te denken valt aan elektrisch taxiën, vernieuwing van de vloot met efficiëntere en lichtere vliegtuigen, en het stimuleren van glijvluchten om het brandstofverbruik en de geluidsproductie te verminderen.

De Partij voor de Dieren heeft hier een aantal vragen over:

  1. De commissie constateert dat de stikstofemissies door de groei van de luchtvaart toenemen. Is de minister het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de mogelijkheden die er zijn voor intern en extern salderen niet op korte termijn (binnen enkele jaren) tot vermindering van de stikstofemissies zullen leiden, maar een lange aanlooptijd nodig hebben? En is het niet zo dat de vrijgekomen stikstofruimte in eerste instantie beschikbaar moet komen voor bouw- en infrastructurele projecten en dus niet voor de groei van de luchtvaart? Vloeit daaruit niet voort dat het openen van Lelystad Airport op korte termijn zeker niet haalbaar is?
  1. Is de minister bekend met de bevindingen van Leon Adegeest, die stelde dat er bij de laatste stikstofberekeningen van Bureau Adecs Airinfra voor de nieuwe MER van Lelystad Airport wordt uitgegaan van een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen van en naar de luchthaven en dat daardoor de stikstofneerslag zo laag uitvalt dat Lelystad Airport onder de norm valt waarbij een Natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk is? Zo ja, wat is de reactie van de minister daarop? Is de minister bereid de berekeningen over te doen met de door het RIVM geadviseerde gegevens, waarna de conclusie zou moeten luiden dat Lelystad Airport verplicht is een natuurbeschermingsvergunning aan te vragen?
  1. Het gerechtshof heeft beslist dat de Nederlandse Staat gehouden moet worden aan de Urgenda-uitspraak dat in 2020 de CO2-uitstoot met 25% gedaald moet zijn t.o.v. 1990. Nederland zit nu slechts op 13%. Dit advies van de commissie Remkes heeft (uiteraard) alleen betrekking op de uitstoot van stikstof door de luchtvaart. De leden van de PvdD-fractie willen echter benadrukken dat bij de beslissing om Schiphol te laten groeien tot 540.000 vluchten per jaar en om Lelystad Airport al dan niet te openen, uiteraard ook rekening moet worden gehouden met de hoge, schadelijke CO2-uitstoot van de luchtvaart, ernstige geluidsoverlast voor omwonenden, gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door fijnstof, en het gevaar dat vogels op de aanvliegroutes in botsing komen met vliegtuigen. Wanneer die factoren in ogenschouw worden genomen, kan alleen geconcludeerd worden dat de Nederlandse luchtvaart moet krimpen en dat Lelystad Airport dus niet open kan. Graag een reactie van de minister op deze constatering.