Vragen Teunissen (PvdD) aan Europese Commissie over Green Deal


Duurzame econo­mische groei bestaat niet

Indiendatum: jan. 2020

Klimaat vs. economische groei

De Europese Commissie ziet de Green Deal als een “groeistrategie” die de EU moet omvormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar vanaf 2050 ‘netto’ geen broeikasgassen meer worden uitgestoten en economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. De EC zet in op ‘duurzame en inclusieve groei’. Deze ‘Green Deal’ gaat dus uit van de veronderstelling dat het mogelijk is om economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en dat natuurbescherming en sociale rechtvaardigheid samengaan met die economische groei.

Op dit moment bestaat deze zogenaamde duurzame groei echter niet, en vormt om die reden een vorm van onbewezen wensdenken. Zo laat een rapport van de OECD zien dat geen enkel land te wereld ‘duurzame groei’ in de praktijk brengt.[1] De European Environment Agency (EEA) reageerde in december met een rapport op de ‘nieuwe groeistrategie’ in de Green Deal waaruit blijkt dat Europa haar duurzame visie om te leven binnen de grenzen van de planeet niet waarmaakt door economische groei te blijven promoten en daarnaast de milieueffecten en de sociale effecten ervan te managen.[2]

  1. Op welke wetenschappelijke inzichten baseert de Europese Commissie zijn veronderstelling dat economische groei kan worden losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen?
  2. Heeft de Europese Commissie in kaart gebracht wat de gevolgen zijn indien deze door de Commissie gewenste ontkoppeling niet plaatsvindt en heeft het de alternatief scenario uitgewerkt om risico van het mislukken van deze ontkoppeling te ondervangen?
  3. Op welke manier heeft de Europese Commissie de wetenschappelijke inzichten van de afgelopen 30 jaar meegenomen in het ontwerp van de Green Deal die uitwijzen dat oneindige economische groei op een eindige planeet een illusie is?
  4. De Europese Commissie streeft naar een economie waarin ‘netto’ geen CO2 meer wordt uitgestoten. Echter, technologieën om CO2 op grote schaal uit de lucht te halen, bestaan nog niet. Waarop baseert de Europese Commissie zijn aanname dat CO2 kan worden blijven uitgestoten en weer kan worden opgevangen? Is de Europese Commissie het met de PvdD-fractie eens dat, zolang deze technieken nog niet bestaan, moet worden ingezet op een economie waarin in absolute zin geen CO2 meer wordt uitgestoten.

De doelstelling

In het Parijsakkoord is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot ruim onder de twee graden en dat gestreefd wordt naar een maximale opwarming van 1,5 graad. In de Green Deal is opgenomen dat, om aan het Parijsakkoord te voldoen, Europa in 2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Dit houdt niet in dat er vanaf 2050 helemaal geen CO2 en andere schadelijke stoffen meer uitgestoten worden. In de nieuwe Green Deal staat tevens de wens om het huidige Europese doel van 40 procent CO2-reductie in 2030 te verhogen naar 50 procent en naar 55 procent als streefdoel. In het IPCC rapport uit 2018[3] wordt op pagina 108 vermeld dat we 67% kans hebben om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot onder 1,5 graad indien we vanaf 1 januari 2018 nog 420 GtCO2 zouden uitstoten. Met de huidige uitstoot van CO2 wereldwijd (circa 42 GtCO2 per jaar) betekent dat, dat dit CO2-budget over minder dan 8 jaar op is.

5. Heeft de Europese Commissie kennisgenomen van deze conclusie uit het IPCC rapport?

6. Kan de Europese Commissie uiteenzetten hoe de doelstellingen voor 2030 en 2050 in de Green Deal tot stand zijn gekomen in relatie tot de doelstellingen in Parijsakkoord en de bevindingen van het IPCC rapport?

7. Waarom zijn de doelstellingen niet direct afgeleid van de conclusies uit het IPCC rapport over het resterende CO2-budget?

8. Op welke wijze is de uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan, een gas dat vele malen sterker bijdraagt aan de opwarming dan CO2, meegenomen in het bepalen van de doelstellingen?

9. Heeft de Europese Commissie het streven uit het Parijsakkoord om opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graad celsius te voorkomen met deze Green Deal losgelaten?

[1] http://www.oecd.org/greengrowth/countries-are-progressing-too-slowly-on-green-growth.htm

[2]https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

[3] https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf, pag. 108

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Nicolaï (PvdD) over spoedwet stikstof

Lees verder

Vragen Niko Koffeman (PvdD) over Advies Luchtvaartsector

Lees verder

    Learn More Doneer