Vragen Koffeman (PvdD) over zevende actie­pro­gramma Nitraat­richtlijn


Indiendatum: dec. 2021

De leden hebben met belangstelling kennisgenomen van het Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en de brief die de minister nazond op 13 december jl. over de bij de Europese Commissie (EC) nog niet gestarte procedure voor derogatie, aangezien de EC er onvoldoende van overtuigd is “dat Nederland met het ingediende 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen t.a.v. waterkwaliteit tijdig zal halen.”

  1. Gezien de brief van de Europese Commissie vragen de leden of het actieprogramma aangepast gaat worden met aanvullende maatregelen, bovenop de in de Nitraatrichtlijn aangekondigde maatregelen als gewasrotatie en teeltvrije zones? En is de minister bereid hangende een dergelijk traject tot verbetering geen nieuwe derogatie aan te vragen?

  2. Zijn groepen als Caring Farmers en andere vertegenwoordigers van (bio)boeren die duurzame landbouw bedrijven ook betrokken geweest bij het opstellen van de nitraatrichtlijn? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Nadere vragen van Prast (PvdD) over nadeelcompensatie voor exploitanten van kolencentrales ivm de beperking van de CO2-emissie

Lees verder

Vragen van Prast (PvdD) over Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018-2021

Lees verder

    Learn More Doneer