Vragen Koffeman (PvdD) over de kabi­nets­re­actie op MIT-advies 'Maat­schap­pe­lijke gevolgen van long covid'


Indiendatum: 24 okt. 2023

1. Op 31 januari 2023 nam de EK de motie-Prast c.s. aan (36 200 XVI, L), waarin de regering werd verzocht om voor zorgverleners met long-covid 150 miljoen euro op te nemen in de begroting, bijvoorbeeld in de vorm van een long-covid-fonds voor zorgpersoneel. Inmiddels is dat fonds opgezet, maar in een beperkte vorm, met strenge eisen voor toegang. Het advies van de Raad van State om de regeling open te stellen voor zorgmedewerkers die in (heel) 2020 long-covid opliepen ipv slechts tussen 1 maart en 30 juni 2020, heeft het kabinet naast zich neergelegd.

In plaats van 150 miljoen euro bevat het fonds slechts 33 miljoen euro, waarvan naar schatting zo’n 1000 (ex-)zorgmedewerkers gebruik kunnen maken. Zij kunnen in aanmerking komen voor 15.000 euro compensatie voor langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid door long-covid, opgelopen tijdens het werk.

- Kan de minister zich nog herinneren dat tijdens de coronacrisis meerdere malen geapplaudisseerd werd voor ‘onze helden in de zorg’? Erkent de minister dat zorgmedewerkers in het gehele eerste jaar van de coronacrisis vaak geen toegang hadden tot (voldoende) beschermende kleding en/of onder zeer zware omstandigheden hun werk moesten uitvoeren? Bv. door dubbele diensten te draaien of door door te moeten werken tijdens ziekte? Zo ja, waarom heeft de minister dan alleen de eerste golf als uitgangspunt genomen voor de compensatieregeling?

2. Het fonds was slechts toegankelijk tussen 25 september en 23 oktober. Aanvragers moesten meerdere documenten indienen en bovendien voor 1 juli van dit jaar een WIA-keuring hebben ondergaan.

- Erkent de minister dat er bij het UWV lange wachtlijsten bestaan voor WIA-keuringen oa door een tekort aan verzekeringsartsen?

- Is de minister bereid coulant om te gaan met aanvragen die later ingediend worden vanwege het nog niet hebben kunnen ondergaan van een WIA-keuring of het niet tijdig kunnen verstrekken van de benodigde documenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet die coulance er dan concreet uit?

- Kan de minister aangeven hoeveel aanvragen er zijn ingediend en hoeveel daarvan zijn goedgekeurd en afgewezen? En wat de redenen waren voor afwijzing?

3. De regeling is alleen bedoeld voor zorgmedewerkers in zorginstellingen, die in de eerste coronagolf intensieve zorg verleenden aan COVID-patiënten en daarna zelf ziek werden. De regeling is niet bedoeld voor ondersteunend administratief of technisch personeel. Erkent de minister dat zorgmedewerkers die niet ‘aan het bed’ stonden ook een essentiële rol vervulden tijdens de coronacrisis? Kan de minister toelichten waarom zij deze ‘helden’ geen toegang geeft tot de compensatieregeling?

4. Is de minister voornemens de motie-Prast cs alsnog uit te voeren en het budget te verhogen naar 150 miljoen euro? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen de leden de uitvoering tegemoet zien?

Interessant voor jou

Nadere vragen Koffeman (PvdD) over toezeggingen cijfers onbedwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706

Lees verder

Nadere vragen van Nicolai (PvdD) over contourennota herziening mijnbouwstelsel

Lees verder

    Learn More Doneer