Vragen Koffeman (PvdD) over afspraken uit het coali­tie­ak­koord over kern­energie


Indiendatum: 1 feb. 2023


1. De leden van de PvdD-fractie zijn benieuwd waarom u ervoor kiest om meer energie op te wekken, terwijl volgens deze leden juist ingezet moet worden op het besparen van energie. Graag ontvangen zij op dit punt een toelichting. Kunt u voorts toelichten waarom de plannen voor het afschalen van energie-intensieve bedrijfstakken, zoals de sierteelt, niet in werking worden gezet?

2. Volgens deze leden heeft Nederland op dit moment al een energie-overschot. Zij vragen of u kunt toelichten wat de toegevoegde waarde van twee kerncentrales is nu Nederland al energie exporteert? Deze leden vragen hoe u, ondanks de kennis van de gevolgen van nucleaire risico’s, nog steeds kunt kiezen voor het openen van kerncentrales, terwijl dat op korte termijn geen oplossingen kan bieden. Deze centrales gebruiken immers schaarse grondstoffen, hebben te kampen met een onopgelost afvalprobleem en dragen geopolitieke risico’s in zich.

3. Er heerst een oorlog relatief dichtbij Europa. Bent u het met deze leden eens dat dit een gevaarlijke en risicovolle gang van zaken is die ervoor zorgt dat de bouw van de kerncentrales opnieuw zou moeten worden overwogen?

4. Voorts stellen deze leden dat uranium een grondstof is die eindig is en geïmporteerd zal moeten worden uit landen met een instabiel politiek klimaat. Zij vragen in hoeverre u met deze risicofactor rekening heeft gehouden. In hoeverre bent u ervan bewust dat Nederland zich door de bouw van twee kerncentrales meer afhankelijk maakt van andere landen?

5. Tot slot merken deze leden op dat een kerncentrale pas over 15 jaar opgeleverd kan worden, terwijl de zon en de wind op korte termijn gratis energie kunnen opwekken. Bent u het met deze leden eens dat de oplevering van de kerncentrale veel te laat is in verband met de systeemverandering die op zeer korte termijn moet plaatsvinden en dat daarom op korte termijn meer geïnvesteerd dient te worden in zonnepanelen en windenergie?

Interessant voor jou

Nadere vragen van Nicolaï (PvdD) over instelling MIT

Lees verder

Nadere vragen van Nicolaï over wijziging Wet dieren en amendement-Vestering

Lees verder

    Learn More Doneer