Vervolg­vragen Koffeman (PvdD) over de compen­satie van (ex)leen­stel­sel­stu­denten


Indiendatum: 27 sep. 2022

1. De Minister geeft aan dat er een grootschalig onderzoek gaat worden gestart naar in hoeverre schulden stress veroorzaken bij studenten (p.6). De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom er een onderzoek gaat worden gestart, als al lang en breed duidelijk is dat schulden stress veroorzaken (zie bijvoorbeeld de verwijzing in onze vorige vragen naar een onderzoek van het Trimbos Instituut)? Hoeveel gaat dit onderzoek precies kosten in tijd en geld?

De minister stelt op pagina 7 over de compensatie van €1835,- aan studenten: “Het kabinet is blij dat deze nieuwe vormgeving er één is waar het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond van hebben aangegeven tevreden over te zijn.” De LsvB heeft in reactie op dit statement van de Minister deze en deze publieksreactie gegeven. De LsvB stelt in één van de twee reacties: “Volgens de minister zouden wij tevreden zijn met de nieuwe regeling omtrent studievouchers. Dat is een zéér vrije interpretatie. Wij zijn er tevreden mee dat de regeling nu minder complex is. Verder zijn wij er altijd kritisch op geweest dat het bedrag omlaag is gegaan.”

1. Is de Minister bereid om excuses te maken voor de onjuiste interpretatie?

2. Heeft de Minister de kritiek op het verlagen van het bedrag van de Vakbond meegenomen in het besluit tot een studievouchercompensatie? Waarom benoemt de Minister de kritiek van de LsvB niet? Is de minister bereid om die kritiek opnieuw te herzien en meer mee te nemen in een nieuw besluit?

De minister stelt op pagina 7: “Dat bij de oorspronkelijke studievoorschotvouchers een raming is gemaakt op basis van het verwachte gebruik, is echter een standaardprocedure die ook veel voordelen kent. Door verwachtingen over het gebruik mee te nemen in een raming, komt meer geld beschikbaar voor andere zaken. Of omgekeerd: als eerdere kabinetten bij ramingen van de studievoorschotvouchers uit waren gegaan van het aantal rechthebbenden, en niet het verwachte gebruik, dan was ofwel het bedrag voor de studievoorschotvoucher lager geweest, ofwel meer budget nodig geweest. Ook voor de nieuwe vormgeving geldt dat een hoger bedrag pas mogelijk is als daar dekking voor gevonden wordt.”

3. Is de Minister het eens met de fractie van de Partij voor de Dieren dat, áls de definitieve keuze van het kabinet is om slechts een compensatie in deze vorm aan te bieden (studievoorschotvouchers die uitgekeerd kunnen worden als financiële compensatie), er op dit moment zó’n schrijnende situatie is voor de studenten die onder het leenstelsel vallen (energie-crisis, klimaatcrisis, wooncrisis) dat alles op alles gezet moet worden om “dekking” te zoeken voor het verhogen van de ramingen zodat het uitkeerbare budget verhoogd zal worden?

Er heerst een energiecrisis. Voor een groot deel van de Nederlanders zullen de energierekeningen drastisch verhoogd worden, ondanks het energieplafond dat het kabinet introduceert. Veel (ex)studenten die vallen onder het leenstelsel moeten bovenop de afbetaling van hun schulden een torenhoge energierekening betalen.

4. Is de Minister het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de leefkosten voor een (ex)leenstelselstudent op deze manier exorbitant hoog zijn en oneerlijk grote problemen met zich meebrengen voor deze groep gedupeerden?

5. Is de Minister het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de energiecrisis een aanleiding is om de studenten die onder het leenstelsel vallen ruimer te compenseren? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over de registratie van vlees afkomstig uit onverdoofde rituele slacht

Lees verder

Vragen van Koffeman (PvdD) over bejaagbaarheid grauwe gans

Lees verder

    Learn More Doneer