Nadere vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over biotech­no­logie en biopro­ductie (BNC-fiche COM(2024)137)


Indiendatum: 4 jun. 2024

Vragen fractie Partij voor de Dieren over COM(2024) 137 inzake biotechnologie

4 juni 2024

Aan de Europese Commissie

 1. Hoeveel van de investeringen op het gebied van biotechnologie betreffen genetische manipulatie – met andere woorden, welke ontwikkelingen gebruiken genetische manipulatie? Kan de EC in haar beleid en communicatie op het gebied van biotechnologie dit onderscheid blijven hanteren tussen genetische manipulatie en andere biotechnologieën, zodat helder blijft naar welke technologie wordt verwezen? Dit is belangrijk aangezien de impacts van de verschillende biotechnologieën variëren.
 2. Hoe zorgt de EC ervoor dat de natuurlijke genetische diversiteit in stand blijft, ook op de langere termijn, vooral als grootschalig wordt ingezet op genetische manipulatie?
 3. Hoe voorkomt de EC ‘patents on life’ – dus patenten op dieren of planten, ook op de langere termijn?
 4. Welke bewijzen heeft de EC voor de claims in paragraaf 2.2 en 2.3 (los van de voorbeelden in de tekstbox eronder)? In welke mate wordt voor deze claims ingezet op genetische manipulatie versus andere biotechnologieën? We zouden de Commissie willen vragen om deze vragen per onderstaande claim afzonderlijk te beantwoorden.

  - Biotechnology can help reduce the EU's external dependencies including in the agri-food sector.

  - It can also contribute to a better protection of health and the environment by, for example, reducing crop and food losses and enabling a more efficient and reduced use of natural resources and input materials (chemical synthetic pesticides or mineral fertilisers).

  - It also allows for feed and foodstuffs with improved environmental and health traits (e.g., with reduced saturated fats or allergens or with increased disease fighting nutrients).

  - Innovation in biotechnology can be an important building block in the efforts to reduce the overall environmental footprint of agri-food production systems making them more resilient and supportive to reach the EU’s climate neutrality goal and to provide more sustainable and some healthier foodstuffs.

  - Biotechnology can strengthen the resilience of forests to the effects of climate change, including severe droughts and forest fires.

  - In the case of biomanufacturing, the forest sector offers sustainably produced, renewable and recyclable raw materials that can be used for high value innovative products, such as batteries or healthcare and pharmaceuticals applications (e.g., nanocellulose-based wound dressings).

  - Furthermore, wood can be used to replace fossilbased or non-renewable materials, for example, in the production of construction materials and textiles and to substitute chemicals.
 5. Het inzetten op biotechnologie op basis van marine biodiversiteit veroorzaakt een grote druk op de marine biodiversiteit door ‘bioprospecting’. Hoe zorgt de Commissie ervoor – in Europese wateren en wereldwijd – dat marine biodiversiteit wordt beschermd?
 6. De Commissie zet vooral in op ‘public acceptance’ maar het is volgens onze fractie juist van groot belang dat burgers niet alleen geïnformeerd worden over biotechnologie maar dat burgers met ethische bezwaren ten opzichte van genetische manipulatie gegarandeerd GMO-vrij kunnen consumeren en leven. Hoe zorgt de EC hiervoor?
 7. Verwacht de EC dat het gebruik van dierproeven zal stijgen door het inzetten op biotechnologie? Zo ja, hoe voorkomt de EC deze ontwikkeling?
 8. Hoe verhoudt de inzet op biotechnologie zich tot andere strategieën op het gebied van duurzame ontwikkeling, zoals het uitfaseren van niet-duurzame praktijken als grootschalige veehouderij of fossiele brandstoffen? Deelt de EC de opvatting van de Partij voor de Dieren dat alleen inzetten op (bio)technologie niet voldoende is om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bewerkstelligen? In welke mate zijn de claims uit vraag 4 mede afhankelijk van ander beleid op het gebied van duurzaamheid?
 9. Zullen producten geproduceerd met behulp van genetische manipulatie ook als zodanig worden gelabeld (zie tekst over labelling op bl.12)?

Interessant voor jou

Nadere vragen Koffeman (PvdD) over geen subsidies op het stoken van houtige biomassa

Lees verder

Nadere vragen over het gebruik van clustermunitie in Oekraïne

Lees verder

    Learn More Doneer