Nadere vragen van Koffeman (PvdD) over stik­stof­pro­ble­matiek


'Handel in stik­stof­rechten leidt tot meer stik­stof­uit­stoot'

Indiendatum: jul. 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben nog enkele aanvullende vragen aan de minister.
  1. In de Groene van 2 juni 2021 (herpublicatie 1 juli 2022)[1] met als titel ‘Boeren zijn de lachende derde bij de stikstofdeal. De regels aanpassen gaan we niet meer’ wordt het stikstofplan van toenmalig minister Schouten “ ’een tikkende tijdbom’ van natuurschade” genoemd. In de door de bewindspersoon ontworpen virtuele stikstofmarkt mogen boeren, vliegvelden, industriële bedrijven e.d. onderling stikstofrechten verhandelen, maar daarbij is geen rekening gehouden met het verschil tussen de stikstofrechten in de vergunning en de daadwerkelijk uitgestoten stikstof. Uit het stuk blijkt dat de hoeveel stikstofrechten waarvoor een ondernemer een vergunning heeft, meestal hoger is dan zijn daadwerkelijke uitstoot. Bij het verkopen van de stikstofrechten, zal de uitstoot in de praktijk dus toenemen in plaats van afnemen. Erkent de minister dat de stikstofproblematiek hiermee verergerd wordt, in plaats van verminderd? Zo ja, wat gaat de minister daar aan doen? Gaat zij deze handel in stikstofrechten stop zetten?
  2. Waarom slaagt het ministerie er niet in een berekening te maken van de potentiële extra stikstofuitstoot als gevolg van deze handel in stikstofrechten (ruim 16 miljoen kilo extra bij veehouderijen, en ruim 60% extra door de industrie), iets wat de journalisten van De Groene wel lukt? Is de minister het met de leden eens dat dit soort informatie en berekeningen essentieel zijn voor parlementariërs en andere volksvertegenwoordigers om een juiste afweging te kunnen maken in de besluitvorming in dit dossier?
  3. Is de minister het met de leden eens dat wederom inzetten op technische innovaties, zoals emissiearme stalvloeren en luchtwassers, onvoldoende zoden aan de dijk zet, en dat daarom krimp van het aantal gehouden dieren noodzakelijk is? Is de minister het met de leden eens dat van boeren bovendien niet weer zou moeten worden verlangd dat zij investeren in dit soort dure, maar weinig effectieve maatregelen?
  4. Is het waar dat de in de Groene beschreven stikstofdeal mede tot stand kwam nadat boeren met tractorprotesten en blokkades het debat zozeer op scherp zetten dat het kabinet niet veel meer mogelijkheden zag dan de stikstofruimte te verruimen in plaats van in te krimpen? Zonee, hoe is de verruiming dan tot stand gekomen? Zoja, hoe ziet u dat in verband met de huidige boerenacties?
  5. Deelt u de mening dat de Provincies in het kader van de PAS-uitspraak van de RVS geen ruimte hebben om de te behalen doelen neerwaarts bij te stellen? Zonee, waarom niet? Zoja, op welk moment grijpt u in (en op welke wijze) wanneer de provincies niet met reële voorstellen komen om de doelen te behalen?
  6. Deelt u de mening dat de verharding van de boerenprotesten aanscherping van handhaving en wetgeving noodzakelijk maken zodat tractors niet langer ongestraft kunnen worden ingezet op een wijze die het wegverkeer hindert of distributie van voedsel bemoeilijkt? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke wijze wilt u invulling geven aan betere handhaving?
  7. Deelt u de mening dat het behalen van gestelde doelen voor de veehouderij sinds de eeuwwisseling voortdurend zijn uitgesteld op een wijze die niet langer acceptabel is? Zo ja, wat gaat u doen om verder uitstel onmogelijk te maken? Zonee , waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat individuele boeren te lang in onzekerheid zijn gelaten door beleidsmakers en dat ze daardoor in een onzekere situatie zijn beland qua investeren in technische voorzieningen die anders dan beloofd niet de beoogde oplossingen brachten? Zo ja, aan welke omstandigheden is dit te wijten? Zonee, waarom niet?

1) ‘Die regels gaan we niet meer aanpassen’ – De Groene Amsterdammer