Nadere vragen Koffeman (PvdD) over regi­stratie onver­doofd geslachte dieren


Consument kan ongewild/onbewust vlees kopen van onver­doofde rituele slacht

Indiendatum: 21 feb. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren danken de minister voor zijn brief van 1 februari jl, waarin hij ingaat op de registratie van het aantal ritueel geslachte dieren in Nederland. De leden zijn niet tevreden met de antwoorden.

  1. Op de vraag van de PvdD hoe een consument moet weten wat de herkomst is van het vlees dat hij koopt, antwoordde de minister in zijn eerdere brief van 30 mei jl. dat “een consument altijd de slager kan bevragen op de herkomst van het vlees (verslag nader schriftelijk overleg, Kamerstukken I, 2021-2022, 31 517, AG, blz. 11,12). Hierop reageerden onze leden met de opmerking dat veel vlees bij de supermarkt wordt gekocht, waarbij niemand aanwezig is die de vragen over de herkomst van het vlees kan beantwoorden. U geeft daarop aan dat u inderdaad “niet kan uitsluiten dat een consument in een supermarkt niet altijd de gewenste informatie kan verkrijgen” maar “dat het niet aannemelijk is dat het vlees afkomstig van dieren die zonder voorafgaande bedwelming zijn geslacht op de reguliere markt eindigt” (brief van 1 februari 2023, p. 7). Klopt het dat de minister dus niet kan garanderen dat de consument ongewild vlees van onverdoofde rituele slacht koopt/consumeert? Klopt het ook dat de minister dus niet kan garanderen dat vlees afkomstig van onverdoofde rituele slacht niet in het reguliere circuit terechtkomt? Is de minister voornemens maatregelen te nemen om daar verandering in aan te brengen? Zo nee, waarom niet?
  2. Het bevreemdt de leden dat de minister vasthoudt aan zijn antwoord dat er jaarlijks in Nederland “niet meer dieren onbedwelmd ritueel worden geslacht dan noodzakelijk om aan de daadwerkelijke behoefte van de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen aan vlees van onbedwelmd ritueel geslachte dieren te voldoen”, terwijl – nogmaals – niet wordt geregistreerd hoeveel vlees van onbedwelmde rituele slacht jaarlijks door Nederland wordt geïmporteerd en geëxporteerd. Erkent de minister ook dat hij deze vraag dus niet met zekerheid kan beantwoorden, zolang daarover geen cijfers beschikbaar zijn?
  3. Kan de minister deze vragen op korte termijn, stuk voor stuk, beantwoorden op een wijze die exact inzicht biedt in de omvang en wijze waarin vlees van onverdoofd geslachte dieren in de winkels terecht kan komen en op welke wijze consumenten zeker kunnen weten welk vlees afkomstig uit onverdoofde slacht en in welke hoeveelheden in het consumentenkanaal en evt. elders wordt aangeboden.