Nadere vragen Koffeman (PvdD) over gezondheid omwo­nenden veehou­de­rijen


Indiendatum: 21 mrt. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren danken de minister voor zijn reactie. Zij hebben nog een aantal aanvullende vragen.

  1. De minister geeft desgevraagd aan niet op de hoogte te zijn van de exacte hoeveelheid geitenhouderijen per provincie, noch van de exacte hoeveelheid geiten per geitenhouderij. De leden van de Partij voor de Dieren vragen hem hoe hij dit ziet in het licht van de zorgplicht van het kabinet. Kan de minister hierop reflecteren?
  2. Om de gezondheidsrisico’s van veehouderijen te beperken, heeft de GGD een aantal adviezen uitgebracht. Het gaat onder meer om het instellen van een minimumafstand van 250 meter tussen veehouderijen en woningen, het verplichten van bedrijven om hun geur en fijnstofuitstoot te beperken en het gemengd houden van varkens en pluimvee op een veehouderijbedrijf verbieden of op zijn minst ontmoedigen. Uit zijn reactie van 20 februari jl. blijkt dat de minister niet voornemens is om deze adviezen te implementeren in nationale wetgeving. Ook ontbreekt de reactie van de minister op de vraag wat de houding van de regering zal zijn ten aanzien van de bevoegd gezagen die dit niet of niet volledig doen. Welke mogelijkheden en middelen heeft de regering om in deze gevallen te sturen op ander beleid op decentraal niveau?
  3. In de deskundigenbijeenkomst[1] van 14 maart jl. over de Eerste tranche wet wijziging publieke gezondheid gaf dhr. Bekedam het advies om geen nieuwe vergunningen af te geven voor pluimveebedrijven naast water. Hoe is de minister voornemens uitvoering te geven aan dit advies?
  4. In het Nationaal Actieplan Versterken Zoonosebeleid (2022) wordt o.a. geadviseerd om in de EU en internationale overleggen in te zetten “op het verminderen van lange afstandstransporten van landbouwhuisdieren” (p.68, actiepunt 49.1). Tegelijkertijd blijkt uit cijfers van de RVO dat met name het transport van varkens over lange afstanden (langer dan 8 uur), fors groeide in 2022 t.o.v. 2021. “Het transport naar Spanje is met 53.352 varkens meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Daarnaast gingen er dit jaar ruim tien keer meer levende varkens naar Poolse slachterijen (37.451 dieren). Ook vervoerde Nederland meer varkens naar Slowakije, Hongarije en Roemenië.” [2] Wat is de oorzaak van deze stijging? En hoe gaat de minister in de EU en in internationale overleggen navolging geven aan het advies uit het Actieplan?


[1] Verslag van de vergadering van de commissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ van 14 maart 2023.

[2] Forse toename verre varkenstransporten ondanks wensen kabinet | Varkens in Nood

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over EU-verordening voor certificering van koolstofverwijdering

Lees verder

Vragen van Koffeman (PvdD) over stikstofproblematiek

Lees verder

    Learn More Doneer