Nadere vragen Hamakers-Visseren (PvdD) over stik­stofaanpak


Indiendatum: 5 dec. 2023

Vragen Partij voor de Dieren, 5 december 2023

Veel dank voor de uitvoerige beantwoording van de eerder gestelde vragen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de voortgang – met andere woorden de doeltreffendheid – van wet- en regelgeving op het gebied van het natuur- en stikstofbeleid, met name gezien de val van het Kabinet. In dit kader hebben zij de volgende vragen o.a. n.a.v. het verslag van schriftelijk overleg, de voortgangsbrief Stikstof d.d. 30 juni 2023, en de brief d.d. 24 oktober 2023 over het NPLG. Wij willen de Minister vriendelijk verzoeken iedere vraag afzonderlijk te beantwoorden.

 • Is de Minister bereid z.s.m. en uiterlijk in januari 2024 een voortgangsbrief naar beide Kamers te sturen, op basis van de voortgangsbrief van 30 juni jl.?
 • Welke maatregelen neemt de Minister op basis van de reeds aangenomen wet- en regelgeving om te werken aan de stikstof- en natuurdoelstellingen in afwachting van een nieuw Kabinet – met andere woorden – hoe houdt de Minister het tempo in de uitvoering van reeds afgesproken beleid en ‘no-regret’ maatregelen?
 • Hoe verhoudt de vertraging op het stikstof dossier i.v.m. het vallen van het Kabinet zich tot de bestaande wettelijk verplichte doelstellingen? Hoe worden de resultaatverplichtende doelen voor 2025 behaald?
 • Wat is de huidige stand van zaken van de NPLG plannen van de provincies? Zijn zij op schema om in het eerste kwartaal van 2024 hun gebiedsprogramma’s vast te stellen? Voldoen de provincies hiermee aan hun verplichting om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren? Zo ja, hoe? En zo nee, hoe voorziet de Minister erin dat zij aan deze verplichtingen voldoen?
 • Er was sprake van een evaluatie die in november plaats zou vinden over de piekbelasters aanpak. Heeft deze plaatsgevonden? Zo ja, kunt u de resultaten delen met onze Kamer? Wat is uw appreciatie van deze evaluatie?
 • De evaluatie had tot doel te bezien of per januari 2024 het verplichte instrumentarium zou moeten worden ingezet. Wat is uw oordeel hierover?
 • Wat zijn de actuele cijfers over veehouderijbedrijven die zijn gestopt in 2023?
 • Hoe voorkomt de Minister dat er in de periode van het demissionaire Kabinet geen nieuwe veehouderij bedrijven, of andere bedrijven met een grote stikstof uitstoot starten, of bestaande bedrijven worden uitgebreid?
 • Zijn er nieuwe veehouderij bedrijven gestart in 2023 en/of bedrijven uitgebreid of verplaatst? Zo ja, hoeveel?
 • Hoeveel bedrijven hebben zich aangemeld voor de Lvb en Lvb-plus regelingen?
 • Wat is de relatie tussen de stikstofproblematiek en de invoering van de Omgevingswet?
 • Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van externe saldering? Is de in de Kamerbrief van 30 juni aangekondigde evaluatie beschikbaar? Graag een appreciatie op basis van de evaluatie.
 • Hoe ziet de monitoring- en bijsturingsystematiek er uit? Heeft de ontwikkeling van deze systematiek vertraging opgelopen door de val van het Kabinet?
 • Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de PAS melders?

Interessant voor jou

Nadere vragen van Visseren-Hamakers (PvdD) over aanpak dierwaardige veehouderij en amendement-vestering

Lees verder

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over bestrijden desinformatie

Lees verder

    Learn More Doneer