Nader schrif­telijk overleg Koffeman over beleids­inzet biogrond­stoffen


Indiendatum: 20 dec. 2022

1. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wezen in hun vragen op de uitkomsten van het onderzoek van de Environmental Investigation Agency (EIA), waaruit bleek dat 12 biomassa- en pelletfabrieken in Oost-Europa de afgelopen jaren samen tienduizenden bomen hebben verwerkt uit beschermde Natura 2000-gebieden. De minister gaf daarop in zijn brief van 2 december 2022 aan dat hij misstanden serieus neemt, maar dat de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) had geconcludeerd dat er geen aanwijzingen waren dat het oogsten van biogrondstoffen uit Estland structureel niet duurzaam gebeurt en dat hij daarom voldoende vertrouwen had in het systeem van certificering. Het bevreemdt de leden dat de minister in zijn reactie niet ingaat op de situatie in Roemenië, Bulgarije, Slowakije en Polen, maar verwijst naar een onderzoek over Estland. Is de minister voornemens de NEa ook onderzoek te laten doen naar de situatie in de betreffende landen? En is hij bereid daaruit consequenties te trekken, wanneer de bevindingen van de EIA bevestigd zouden worden? Zo nee, waarom niet?

2.Is de minister bekend met het bericht “Gesjoemel met vuil hout voor biomassacentrales: politie onderzoekt 10 bedrijven” uit het AD van 14 december jl.? Zo ja, hoe is hij voornemens te voorkomen dat biomassacentrales vervuild hout accepteren dat door frauderende bedrijven wordt aangeboden, zeker wanneer wordt gefraudeerd met de certificering?

3. De leden hadden ook enkele nadere vragen over houtstook. Zij vinden het een gemiste kans dat de minister de houtkachelbranche niet wil verplichten om voorlichting te geven over de schadelijke en kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij het verbranden van hout. De minister wil de houtkachelbranche eerst de kans geven op vrijwillige basis consumenten voor te lichten. En dat terwijl uit onderzoek uit 2021 bleek dat er jaarlijks minimaal 3000 doden vallen als gevolg van luchtvervuiling door houtstook ( Wat zegt de wetenschap over houtstook? - Luchtfonds.nl). Die cijfers zullen door het toegenomen gebruik van houtkachels inmiddels hoger liggen. De minister lijkt meer waarde te hechten aan de belangen van de houtkachelbranche dan aan de gezondheid van stokers en omwonenden. Kan hij daarop reflecteren?

Interessant voor jou

Vragen Koffeman over 9e suppletoire begroting EZK tijdelijk prijsplafond kleinverbruikers

Lees verder

Nadere vragen Prast over tijdelijke liberalisering handelsmarkt EU - Oekraine

Lees verder

    Learn More Doneer