Aanvul­lende vragen Koffeman (PvdD) over de uitvoering van de motie over een subsi­diestop op biomassa


Indiendatum: jun. 2022

De leden van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van de inzet tot vermindering van de inzet van biomassa voor energie-opwekking.

De leden hebben daar nog een aantal vragen over, ook in het kader van de uitvoering van de motie Koffeman die verzoekt om een subsidiestop.

1. De subsidiestop zoals aangekondigd betreft lage temperatuur biomassawarmte. Deelt het kabinet de mening dat lage temperatuurwarmte beter kan worden opgewekt via mogelijkheden als geothermie, restwarmte en aquathermie? Waarom gaat het kabinet niet nader in op deze mogelijkheden in het beleidsprogramma Klimaat en Energie?

2. Is het kabinet bereid het verzoek uit de motie Koffeman te honoreren om ook een subsidiestop op biomassaverbranding voor hoge temperatuur warmte in te stellen? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

3. Is het kabinet bereid vergunde subsidies voor nog niet gebouwde biomassacentrales in te trekken? Zonee, waarom niet?

4. Is het kabinet bereid ook de subsidies bijstook biomassa kolencentrales in te trekken? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

5. Is het kabinet bereid tot spoedige aanscherping van de duurzaamheidscriteria voor bio-grondstoffen? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

6. Is het kabinet bereid bij de EU commissie te bepleiten om te komen tot een aanscherping van duurzaamheidscriteria die verder gaan dan die in RED II, door het opnemen van sociaal economische criteria, vergelijkbaar met de systematiek van het duurzaamheidskader en opname van een rapportageverplichting over CO2 uitstoot van houtige biogrondstoffen? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

7. Is het kabinet bereid tot een aanscherping waarin de volgende duurzaamheidscriteria zijn opgenomen:

*Uitsluiten van biomassa voor de doelstellingen voor duurzame energie

*Beeindigen subsidies en alle steunmechanismen voor energie uit verbranding van houtige biomassa?

*Consequent toepassen cascadeprincipe vanaf het moment van houtoogst

*Een importverbod op biomassa uit beschermde, bedreigde of zeer biodiverse gebieden

*Afwijzing van BECCS

*Eenduidige toepassing van duurzaamheidscriteria voor bio-energie voor installaties groter dan 5MW

Kunt u aangeven op welke wijze en op welke termijn de motie Koffeman (35668 F) geheel uitgevoerd zal zijn?

De leden zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Lees verder

Vragen Prast over aanpak witwassen en terrorismefinanciering

Lees verder

    Learn More Doneer