Aanvul­lende vragen Koffeman (PvdD) over de derogatie van de nitraat­richtlijn


Indiendatum: sep. 2022

  1. Hoe gaat de minister voorkomen dat een groot aantal koeien vroegtijdig naar de slacht zal worden afgevoerd uit vrees voor de hoge kosten van mestafzet?
  2. Aangezien de derogatie al jaren een punt van discussie was tussen LNV en de Europese Commissie (EC), kan het geen verrassing zijn dat de EC dit jaar geen toestemming heeft gegeven voor verdere derogatie (na 2026). Het kabinet had zich hier dus op kunnen voorbereiden. Erkent de minister van LNV dat er in de afgelopen jaren al stappen gezet hadden moeten worden om een boer - en natuurvriendelijk alternatief te bedenken?
  3. Een deel van de boeren met derogatie zal waarschijnlijk overstappen van grasland naar maïs. Dit zal een negatief effect hebben op de grondwaterkwaliteit, omdat maïs minder stikstof opneemt dan gras, waardoor de hoeveelheid nitraat die uitspoelt naar het grondwater zal toenemen. De minister kiest ervoor deze boeren te compenseren. De Partij voor de Dieren vindt dit de omgekeerde wereld, omdat hiermee de vervuiler wordt betaald. Waarom wordt niet gekozen voor het verbieden van uitbreiding van het maïsareaal?
  4. Is de minister voornemens om de stikstofcrisis en het verlies van derogatie in samenhang aan te pakken? Is de minister het met de leden eens dat beide dossiers gebaat zouden zijn bij een beperking van het aantal gehouden dieren in de veehouderij, waarmee het probleem van de mestoverschotten en de slechte waterkwaliteit in Nederland gezamenlijk opgelost zou worden? Graag een reactie van de minister.

Interessant voor jou

Vragen van Nicolaï over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Lees verder

Aanvullende vragen Koffeman (PvdD) inzake beleidsinzet biogrondstoffen

Lees verder

    Learn More Doneer