Aanvul­lende vragen Koffeman (PvdD) inzake beleids­inzet biogrond­stoffen


Indiendatum: sep. 2022

  1. Het Europees Parlement besloot op 13 september bij wijziging van de Renewable Energy Directive (RED II) dat energie uit biomassa niet verder mag groeien en in de toekomst moet worden afgebouwd. Tegelijkertijd werd besloten dat het verbranden van bomen nog steeds het label ‘duurzaam’ mag dragen. Kan de minister reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek van de Environmental Investigation Agency (EIA) (The EU’s Renewable Energy Policies Driving the Logging and Burning of Europe’s Protected Forests - EIA US), waaruit bleek dat 12 biomassa- en pelletfabrieken in Roemenië, Bulgarije, Slowakije en Polen in de afgelopen jaren samen tienduizenden bomen hebben verwerkt uit beschermde Natura2000-gebieden? Het ging daarbij om hele bomen en ook om bomen die 120 jaar oud waren en gezond. Dit hout is ook in Nederlandse biomassacentrales terechtgekomen. In hoeverre draagt Nederland in de EU bij aan verscherpt toezicht bij houtkap in beschermde, bedreigde of zeer biodiverse gebieden?
  2. Door de hoge gasprijzen is de verkoop van pelletkachels en pelletkorrels in Nederland explosief gestegen (Nederlanders vrezen gastekort en kopen hout- en pelletkachels (businessinsider.nl). Kan de minister garanderen dat in Nederland geen pelletkorrels worden verkocht die afkomstig zijn van hout uit bovengenoemde gebieden? Erkent de minister dat er bij het verbranden van hout een verscheidenheid aan schadelijke, en vaak kankerverwekkende stoffen vrijkomt, waaronder benzeen, dioxine, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, roet, fijnstof, ultra fijnstof, PAKs en koolmonoxide? Is de minister bereid de houtkachelbranche te verplichten consumenten duidelijk voor te lichten over de schadelijke gevolgen van het verbranden van pellethout, zowel wat betreft de herkomst van het hout, als de nadelige gezondheids- en milieu-effecten van het verbrandingsproces? Is de minister bereid tot een herziening van het Schone Lucht Akkoord, waarmee het naleven van een stookalert verplicht zou worden? Welke mogelijkheden ziet de minister om (herhaaldelijke) overlast van houtstook door particulieren aan te kunnen pakken? Is de minister bereid te onderzoeken welke aanpak door gemeenten het meest succesvol is, zeker nu naar verwachting de overlast en gezondheidsschade door houtkachels alleen maar zal toenemen?
  3. De minister geeft in zijn brief aan dat Nederland in de EU in de onderhandelingen over de herziening van de RED pleit voor een rapportageverplichting van de CO2-uitstoot. In hoeverre voorziet de herziene RED in die verplichting?
  4. De minister geeft aan dat hij de motie-Koffeman slechts uitvoert voor zover het een directe stop op de toekenning van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor lage-temperatuurwarmte betreft. Er zouden momenteel onvoldoende alternatieve duurzame technologieën beschikbaar zijn voor hoge-temperatuurwarmte. Is de minister het niet met de leden eens dat op deze manier een klimaatneutrale samenleving juist verder uit het zicht raakt, niet alleen vanwege de bijdrage van houtige biomassa aan de uitstoot van CO2 en fijnstof, maar ook door de bijdrage die houtkap levert aan de nationale en internationale biodiversiteitscrisis?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Aanvullende vragen Koffeman (PvdD) over de derogatie van de nitraatrichtlijn

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over de bejaagbaarheid van de grauwe gans

Lees verder

    Learn More Doneer