Motie Koffeman c.s. over het WRR-rapport "Naar een voed­sel­beleid"


14 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid o.m. adviseert:
− de productie en consumptie van dierlijke eiwitten terug te brengen
− te voorkomen dat mededingingsrecht een rem vormt voor verduurzaming
− te voorkomen dat vrijhandel kan verhinderen dat er eisen gesteld worden aan ecologische kanten van voedsel
− het voedselbeleid te laten evalueren door een onafhankelijke instantie
− fosfaat terug te winnen als grondstof,

verzoekt de regering voor 1 januari 2015 te komen met een uitvoerige reactie op het WRR rapport Naar een Voedselbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
De Lange
Nagel
Reuten
Thissen
Kox


Status

Aangehouden

Voor

Tegen