Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over intrin­sieke waarde van natuur en dieren inte­greren aan inter­pre­tatie van het concept Brede Welvaart


12 december 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Miljoenennota en het Belastingplan 2024 een begin maken om het concept Brede Welvaart te integreren in de begrotingscyclus;

Overwegende dat het begrip Brede Welvaart zoals toegepast in de Miljoenennota en het Belastingplan 2024 geen aandacht schenkt aan de intrinsieke waarde van de natuur en dieren;

Overwegende dat de intrinsieke waarde van de natuur en dieren breed worden erkend in verschillende beleidsterreinen in Nederland en internationaal;

Overwegende dat er internationaal groeiende aandacht is voor de relatie tussen duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn, bijvoorbeeld in een UNEP resolutie uit 2022[1];

Verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de intrinsieke waarde van de natuur en dieren, inclusief dierenwelzijn, te integreren in de interpretatie van het concept Brede Welvaart in het beleid van de Rijksoverheid, en de Staten-Generaal hierover uiterlijk in mei 2024 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers

[1] UNEP/EA.5/Res.1 (7 maart 2022)


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, Volt, OPNL, D66, SP, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over de afbouw van fossiele subsidies

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over het zo snel mogelijk invoeren van een nultarief in verbruiksbelasting voor dranken die geen toegevoegde suikers bevatten

Lees verder

    Learn More Doneer