Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over de afbouw van fossiele subsidies


12 december 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het Kabinet bij de Miljoenennota een inventarisatie heeft gepubliceerd van fossiele subsidies;

Constaterende dat deze inventarisatie de fossiele subsidies inschat op zo’n 39,7 – 46,4 miljard euro per jaar;

Constaterende dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen (32 813, nr. 1300; Kröger c.s.) die de regering verzoekt scenario’s op te stellen voor het afbouwen van de verschillende fossiele subsidies voor de termijn van 2, 5 en 7 jaar;

Overwegende dat de Minister tijdens de Klimaattop in Dubai het initiatief heeft genomen voor een coalitie van landen die gaan samenwerken om fossiele subsidies af te bouwen;

Overwegende dat in het Belastingplan 2024 geen significante stap wordt gezet in het afschaffen van fossiele subsidies;


Verzoekt de regering bij het opstellen van de scenario’s expliciet aandacht te besteden naar de mogelijkheden voor gedeeltelijke dan wel gehele afbouw van fossiele subsidies in 2025, en de Staten-Generaal hierover uiterlijk in mei 2024 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over de invoeringsdatum van de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over intrinsieke waarde van natuur en dieren integreren aan interpretatie van het concept Brede Welvaart

Lees verder

    Learn More Doneer