Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over het zo snel mogelijk invoeren van een nultarief in verbruiks­be­lasting voor dranken die geen toege­voegde suikers bevatten


12 december 2023

Motie 36.418, X


De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat het Kabinet per 1 januari 2024 een verbruiksbelasting zal invoeren op alcoholvrije dranken zoals frisdrank en alcoholvrij bier;

Overwegende dat het kabinet daarmee als oogmerk heeft mensen eerder te laten kiezen voor gezondere dranken;

Overwegende dat daarmee producenten van dranken zonder toegevoegde suikers zoals vruchtensappen, granendranken en alternatieven voor alcoholhoudende dranken onevenredig zwaar en onbedoeld getroffen worden;

Overwegende dat dit een averechts effect kan hebben op de bedoelingen van de wetgever;

Verzoekt de regering per 1 januari 2024 of zo spoedig mogelijk daarna een nultarief in deze verbruiksbelasting in te voeren voor dranken die geen toegevoegde suikers bevatten,

En gaat over tot de orde van de dag

Visseren-Hamakers


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Volt, CDA, 50Plus, VVD, JA21

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over intrinsieke waarde van natuur en dieren integreren aan interpretatie van het concept Brede Welvaart

Lees verder

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over het uitwerken van scenario's zonder kernenergie

Lees verder

    Learn More Doneer