Motie-Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde


4 juli 2023

36 169 Wijziging van de Klimaatwet (implementatie

Europese klimaatwet)

F MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS

Voorgesteld 27 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in 2024 de Klimaatwet opnieuw te wijzigen;

constaterende, dat het laatste IPCC-rapport1 laat zien dat de huidige toezeggingen van landen over beperking van hun uitstoot onvoldoende zijn om de temperatuurstijging onder de 1,5 graad Celsius te houden;

verzoekt de regering bij de voorgenomen wijziging van de Klimaatwet de broeikasgas reductiedoelen voor 2030, 2035 en 2040 zodanig te formuleren, en op basis van de aangepaste Klimaatwet het Klimaatplan zodanig aan te passen, dat Nederland naar rato zeker voldoende zal bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie

Lees verder

Motie-Visseren-Hamakers over een wettelijke doelstelling om energiearmoede te reduceren in 2030

Lees verder

    Learn More Doneer