Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compen­satie van studenten van de pech­ge­ne­ratie


6 juni 2023

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Eerste Kamer bij motie Kamerstukken I 2022/23, 36 200, P heeft verzocht om de «pechgeneratie» studenten die tussen 2015 en 2023 studeerde ruimhartig te compenseren voor de door hen betaalde of te betalen rentelasten die hen op achterstand zetten ten opzichte van de generaties voor en na hen;

overwegende dat de rijksoverheid verzuimd heeft studenten bij het aangaan van hun studielening van een financiële prospectus te voorzien met voorlichting over renterisico’s, risicoprofielen, gevolgen voor het aangaan van hypothecaire verplichtingen etc.;

overwegende dat de rijksoverheid daarmee een grote extra verantwoordelijkheid heeft voor de problemen waarin veel van deze studenten verkeren als gevolg van stijgende rente, hoge energieprijzen en extra woonlasten die kunnen samenhangen met het niet kunnen verkrijgen van een hypotheek;

overwegende dat het kabinet bij brief van 6 december 2022 (Kamerstukken I 2022/23, 35 788 / 36 200, AB) heeft aangegeven de motie niet te kunnen uitvoeren bij «gebrek aan dekking»,

verzoekt de regering zodanige dekking te voorzien in de begroting 2024,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Frentrop, PVV, CU, PvdA, VVD, GL, CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een maatwerkoplossing voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperking

Lees verder

Motie-Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde

Lees verder

    Learn More Doneer