Motie Koffeman c.s. over een novelle waarin de jacht op dieren zoals genoemd in de jacht­lijst af te zonderen van de Wet natuur­be­scherming


15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering jacht zonder maatschappelijk doel niet acceptabel vindt,

overwegende, dat het voorliggende wetsvoorstel jacht op vijf soorten toelaat zonder dat het afschot hoeft te worden gepland, gestructureerd, geobjectiveerd en gemaximeerd, met inachtneming van de schadehistorie en de draagkracht van de populaties,

overwegende, dat de systematiek van de Wet natuurbescherming wezenlijk afwijkt van die van de nauwelijks geclausuleerde jacht op haas, fazant, konijn, wilde eend en houtduif,

overwegende, dat bij gebundelde wetsvoorstellen de Eerste Kamer de mogelijkheid wordt ontnomen om een separaat politiek eindoordeel te vellen over de onderscheiden wetsvoorstellen,

verzoekt de regering met een novelle te komen, waarin de jacht op de vijf
soorten zoals genoemd in de jachtlijst wordt afgezonderd van de Wet natuurbescherming, en separaat aan de Kamer voor te leggen,

en gaat tot de orde van de dag.

Koffeman
Meijer
Teunissen
Vos
Köhler
Lintmeijer
Dercksen
Ten Hoeve


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over het afzien van een categoriale vrijstelling voor het doden van beschermde dieren

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over de taak van de jachtopzichter

Lees verder

    Learn More Doneer