Motie Koffeman c.s. over de taak van de jacht­op­zichter


15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wet de jachtopzichter definieert als degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten,

overwegende, dat in deze definitie sprake kan zijn van conflicterende belangen, bijvoorbeeld wanneer de jachthouder tevens werkgever is van de jachtopzichter, overwegende, dat zulks de handhaafbaarheid van de wet niet ten goede
komt,

verzoekt de regering de jachtopzichter de enkelvoudige taak toe te kennen van buitengewoon opsporingsambtenaar, belast met de opsporing van de hij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Meijer
Teunissen
Vos
Köhler
Lintmeijer


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, OSF, SP, PVV

Tegen

VDD, D66, CU, CDA, PvdA, SGP, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over een novelle waarin de jacht op dieren zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de Wet natuurbescherming

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over het afhalen van de vos van de landelijke vrijstellingslijst

Lees verder

    Learn More Doneer