Motie Koffeman c.s. inzake Melk­veewet


17 maart 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Gelet op de breed gedeelde wens om het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden,

Constaterende dat de beloofde AMvB om deze grondgebondenheid een wettelijke basis te verschaffen, vertraging heeft opgelopen en niet per 1 april, wanneer de melkquota vervallen, van kracht zal zijn,

Verzoekt de regering concrete maatregelen te treffen om grondloze groei van de melkveehouderij in de periode tussen 1 april en het van kracht worden van de AMvB te voorkomen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
De Lange
Nagel
Vos


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. inzake vaststellen melkveefosfaatreferentie

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over aanhouden wetsvoorstel tolheffing Blankenburgtunnel tot er meer helderheid is over de vorm en de kosten van het project

Lees verder

    Learn More Doneer