Motie Koffeman c.s. inzake onderzoek naar de moge­lijk­heden van een lege­stoe­len­heffing in het vlieg­verkeer


18 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat er sprake is van beperkte bezettingsgraad bij veel vliegtuigmaatschappijen;

constaterende, dat zogenoemde low cost carriers werken met maximale bezettingsgraden, waarmee het gebruik van vliegtuigen geoptimaliseerd wordt;

constaterende, dat een heffing op lege vliegtuigstoelen een impuls zou kunnen geven aan efficiënter gebruik van vliegtuigen met bijbehorende milieuvoordelen;

spreekt als haar wens uit, dat het kabinet onderzoek doet naar de mogelijkheden van een legestoelenheffing in het vliegverkeer en de daaruit voortvloeiende te verwachten effecten op efficiency en milieubelasting en daarover rapporteert aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Reuten
Kox
Böhler
Schouw
Ten Hoeve


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. inzake beprijzen van vlees

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de ambities met betrekking tot het biologisch landbouwareaal en de consumentenbestedingen aan biologisch voedsel

Lees verder

    Learn More Doneer