Motie Koffeman c.s. inzake beprijzen van vlees


18 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de veehouderij een substantiële bijdrage levert aan de opwarming van de aarde via de uitstoot van broeikasgassen;

overwegende, dat Nederland één van de meest veedichte landen ter wereld is;

overwegende, dat het kabinetsstandpunt is dat vlees het meest milieu-belastende onderdeel is van ons voedselpakket;

constaterende, dat vlees onbelast is in termen van het «de vervuiler betaalt principe», en dat zulks niet past bij het streven van vergroening van het belastingstelsel;

spreekt als haar wens uit dat het kabinet onderzoek zou dienen te doen naar de mogelijkheden van het beprijzen van vlees op zodanige wijze dat tenminste de maatschappelijke kosten integraal onderdeel zouden moeten vormen van de consumentenkostprijs, en daarover rapporteert aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Reuten
Kox
Böhler
Schouw
Ten Hoeve


Status

Verworpen

Voor

PvdD, OSF, GroenLinks, SP, D66, FractieYildirim

Tegen

ChristenUnie, SGP, CDA, PvdAenVVD