Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de ambities met betrekking tot het biolo­gisch land­bouw­areaal en de consu­men­ten­be­ste­dingen aan biolo­gisch voedsel


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de biologische landbouw het respect voor mens, dier, natuur en milieu als uitgangspunt kiest,

overwegende, dat de minister ernaar streeft om 10% van het landbouwareaal biologisch te laten zijn in 2010 en 5% van de voedselbesteding door consumenten,

constaterende, dat de op dit moment geboekte resultaten achterblijven bij het geformuleerde ambitieniveau,

verzoekt de regering haar beleid zodanig bij te stellen dat beide doelstellingen in 2010 gegarandeerd gerealiseerd zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Smaling


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, FractieYildirim

Tegen

PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, VVDenOSF