Motie-Koffeman (PvdD) over het bevor­deren van het gebruik van nacht­stroom


20 december 2022

36 202

J

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN

Voorgesteld 13 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat capaciteitsproblemen op het energienet nopen tot een meer evenwichtige spreiding van het gebruik van elektriciteit,

overwegende dat de verschillen tussen het dag- en nachttarief voor elektriciteit klein zijn, te klein om gebruikers te bewegen meer gebruik te maken van nachtstroom,

overwegende dat daardoor een deel van de geproduceerde energie bij gebrek aan opslagcapaciteit onbenut zou kunnen raken,

verzoekt het kabinet te onderzoeken of en op welke wijze, via fiscale prikkels zoals het verlagen of afschaffen van de BTW op nachtstroom, het gebruik van nachtstroom kan worden bevorderd en de Kamer daarover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Verworpen

Voor

Frentrop, PVV, FVD, Fractie Otten, PartijvoordeDieren, SP, 50Plus, SGP, deOSF

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) over chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) over de marginale belastingdruk

Lees verder

    Learn More Doneer