Motie Koffeman (PvdD) over de uitvoering van het bestem­mingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-data­center in Zeewolde


15 maart 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat het kabinet heeft aangegeven dat hyperscale datacenters een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde;

overwegende dat het van belang is dat pas hyperscale datacenters worden gevestigd als met inachtneming van de NOVI de betreffende locatie en de vestigingsvoorwaarden verantwoord kunnen worden geacht;

overwegende dat het op dit moment reeds vestigen van het META-datacenter in Zeewolde in strijd is met het rijksbeleid inhoudende dat door het Rijk eerst nadere afwegingen omtrent locaties en voorwaarden dienen te worden getroffen;

overwegende dat dit rijksbeleid ook blijkt uit het voorbereidingsbesluit Hyperscale datacenters;

overwegende dat het in het kader van het rijksbeleid van algemeen belang is dat een pas op de plaats wordt gemaakt met het vestigen van het META-datacenter totdat mede in het kader van de Nationale omgevingsvisie, is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid;

overwegende dat de Kroon bevoegd is wegens strijd met algemeen belang besluiten van gemeentebesturen te schorsen;

overwegende dat de Kroon bovendien bevoegd is op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven tot het ongedaan maken van de wijziging van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op de vestiging;

verzoekt de regering haar publiekrechtelijke bevoegdheden te gebruiken op zodanige wijze dat uitvoering van het bestemmingsplan dat in de vestiging van het META-datacenter voorziet, juridisch niet mogelijk zal zijn totdat mede in het kader van de Nationale omgevingsvisie,is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid;

En gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Nicolaï
Prast


Status

Aangenomen

Voor

FVD, Fractie Nanninga, Fractie Otten, ChristenUnie, PvdD, SP, GL, 50Plus, PVV, SGP

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Lees verder

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over bevriezen van rente op studieleningen en alle baten uit negatief rentende staatsleningen aangegaan voor studiefinancieringen ten goede te laten komen aan verlagen van studieschulden

Lees verder

    Learn More Doneer