Motie Koffeman (PvdD) c.s. over bevriezen van rente op studie­le­ningen en alle baten uit negatief rentende staats­le­ningen aangegaan voor studie­fi­nan­cie­ringen ten goede te laten komen aan verlagen van studie­schulden


Studenten van de pech­ge­ne­ratie dienen geholpen te worden

13 juli 2022

Door de leden Koffeman, Nicolaï, Prast, Van Strien, Faber-van de Klashorst en Kox wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studenten die tussen 2015 en 2023 stude(e)r(d)en anders dan de generaties studenten voor en na hen veelal (hebben) moeten lenen om hun studie te bekostigen en daarom inmiddels te boek staan als de "pechgeneratie";

overwegende dat de stijgende rente, naast stijgende energieprijzen, veel studenten en ex-studenten in financiële problemen dreigt te brengen;

overwegende dat de rijksoverheid verzuimd heeft studenten bij het aangaan van hun studielening een financiële prospectus te geven met voorlichting over renterisico's, risicoprofielen, gevolgen voor het aangaan van hypothecaire verplichtingen en dergelijke;

overwegende dat er niet of nauwelijks onafhankelijk toezicht was op de voorwaarden waaronder de leningen verstrekt zijn of om te waarschuwen voor mogelijke bestedingsrisico's;

overwegende dat de verstrekking van studieleningen goeddeels gefinancierd is met negatief rentende staatsleningen;

verzoekt de regering de rente op studieleningen te bevriezen op 0% en alle baten uit negatief rentende staatsleningen aangegaan ten behoeve van het verstrekken van studiefinancieringen ten goede te laten komen aan het naar rato verlagen van studieschulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter H (36120-IX, 36120-XV).


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde

Lees verder

Motie-Koffeman c.s. over indexatie van maximumbedragen

Lees verder

    Learn More Doneer