Motie Koffeman (PvdD) c.s. over compen­satie voor de pech­ge­ne­ratie


1 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat studenten die tussen 2015 en 2023 hun studie afleggen anders dan de generaties studenten voor en na hen veelal hebben moeten lenen om hun studie te bekostigen en daarom inmiddels te boek staan als de «pechgeneratie»;

Overwegende dat de stijgende rente, naast de stijgende energieprijzen, veel studenten en ex-studenten in financiële problemen dreigt te brengen;

Overwegende dat de rijksoverheid verzuimd heeft studenten bij het aangaan van hun studielening een financiële prospectus te geven met voorlichting over renterisico’s, risicoprofielen, gevolgen voor het aangaan van hypothecaire verplichtingen e.d.;

Overwegende dat er niet of nauwelijks onafhankelijk toezicht was op de voorwaarden waaronder de leningen verstrekt zijn of om te waarschuwen voor mogelijke bestedingsrisico’s;

Verzoekt de regering om studenten van de pechgeneratie op een behoorlijke wijze te compenseren voor de door hen betaalde of te betalen lasten.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over een aangepaste stroppenregeling

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) c.s. over uitsluiten dat uitkeringen van de kindregeling in de boedel van de schuldsanering vallen

Lees verder

    Learn More Doneer