Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over minder verbrui­kers­be­lasting op dranken zonder toege­voegde suikers


31 oktober 2023

Vergaderjaar 2023–2024

36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

F MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de heffing van een verbruikersbelasting op plantaardige dranken zonder toegevoegde suikers niet te rijmen valt met het achterwege laten van zo’n heffing op bijvoorbeeld chocolademelk met toegevoegde suikers;

overwegende dat een van de doelstellingen van de limonadetaks was dat een gezonder leefpatroon gestimuleerd moest worden;

verzoekt de regering de voorstellen zodanig aan te passen dat dranken zonder toegevoegde suikers niet langer onder de verhoogde heffing zullen vallen, en de Kamer daarover binnen drie maanden te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Visseren-Hamakers

Nicolaï


Status

Aangenomen

Voor

GL-PvdA, Volt, OPNL, VDD, BBB, PvdD, SGP, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verkleinen van het schuldenleed van de pechgeneratie

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) over het niet vermengen van varkens en kippen op veehouderijen ter voorkoming van nieuwe pandemieen

Lees verder

    Learn More Doneer