Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verlagen van de btw op groente en fruit


31 oktober 2023

36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

D MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verstrekking van schoolfruit onder druk staat doordat de vergoeding voor fruittelers verlaagd dreigt te worden en de btw op groente en fruit nog onverminderd hoog is;

verzoekt het kabinet met klem de btw op groente en fruit zo snel mogelijk te verlagen en de subsidie voor schoolfruit in stand te laten, en die maatregel te bekostigen uit onderuitputting van de landbouwbegroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Visseren-Hamakers

Nicolaï


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, PVV, FVD, PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het uitwerken van een resolutieplan met scenario's voor KLM

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verkleinen van het schuldenleed van de pechgeneratie

Lees verder

    Learn More Doneer