Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het stop­zetten van nieuwe subsidies voor biomas­sa­cen­trales


26 november 2019

In deze motie wordt de regering verzocht nieuwe subsidies voor biomassacentrales stop te zetten.

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 19 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat biomassacentrales volgens onderzoek van DNV GL,uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Water-staat, 20% meer stikstof, fijnstof en koolstof uitstoten dan kolencentralesen tweemaal zoveel als gasgestookte centrales,

overwegende, dat er een wildgroei van kleine biomassacentrales dreigt,die ervoor zorgt dat de vraag naar biomassa het beschikbare aanbodovertreft en import stimuleert van niet of nauwelijks gecertificeerdebiomassa uit het buitenland,

overwegende, dat biomassacentrales nog steeds gesubsidieerd wordenvia SDE+,

verzoekt de regering per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassa-centrales stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Forum, Fractie Otten, PvdD, SP, OSF, 50Plus, PVV, SGP

Tegen

ChristenUnie, VVD, GL, CDA, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de goedkeuring van standaarden en de lijst met uitsluitingen in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL

Lees verder

Motie van Teunissen (PvdD) over alternatieve brandstoffen (Wet verbod op kolen)

Lees verder

    Learn More Doneer