Motie van Teunissen (PvdD) over alter­na­tieve brand­stoffen (Wet verbod op kolen)


Inzet van alter­na­tieve brand­stoffen mag niet leiden tot hogere uitstoot dan door kolen

10 december 2019

MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij het verbod op het gebruik van kolen door het

kabinet wordt ingezet op het bevorderen van energieopwekking met

behulp van biomassa als transitiemodel;

constaterende, dat volgens onder andere de Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen (KNAW) het verstoken van biomassa leidt

tot tenminste evenveel emissies als bij kolen het geval zou zijn;

overwegende, dat het voor elke gerooide boom volgens de KNAW 20 tot

100 jaar duurt voordat een nieuw aangeplante boom de uitgestoten CO2

weer heeft vastgelegd, en dat daarmee veel hernieuwbare biomassa,

waaronder die uit boskap, in de praktijk niet duurzaam is;

verzoekt de regering te borgen dat als de drie resterende kolencentrales

voor 2030 niet sluiten maar overschakelen op een vervangende brandstof,

of wanneer wordt ingezet op vervangend gebruik van biomassa in

enigerlei vorm, dit in de periode tot 2050 in de praktijk niet zal leiden tot

een per saldo hogere uitstoot dan gerealiseerd zou zijn bij de inzet van

kolencentrales,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Forum, Fractie Otten, PvdD, SP, GL, OSF, 50Plus

Tegen

ChristenUnie, VVD, PVV, CDA, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidies voor biomassacentrales

Lees verder

Motie Teunissen (PvdD) over het onderzoeken van een mogelijk verbod op houtstook voor opwekking van energie

Lees verder

    Learn More Doneer