Motie Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agra­rische gronden ten behoeve van hyperscale data­centers


22 december 2021

35 925 XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

H MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld op 21 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een hyperscale datacenter in Zeewolde een groot beslag legt op onze energievoorziening, op vruchtbare landbouwgrond en op schaarse zoetwatervoorziening;

constaterende dat het kabinet heeft aangegeven gebruik te maken van de bevoegdheid om een aanwijzing te geven aan mede-overheden als het algemeen belang dat vereist;

spreekt uit dat de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde in strijd is met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en een goede ruimtelijke inrichting;

verzoekt de regering het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te geven verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Nicolaï

Prast

Kox

Raven

Kluit

Berkhout

Karakus


Status

Aangenomen

Voor

Fractie Nanninga, Forum, Fractie Otten, PvdD, SP, GL, OSF, 50Plus, PVV, SGP

Tegen

ChristenUnie, VVD, CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van aanpak ten behoeve van de populatie van weidevogels en het resultaatafhankelijk maken van subsidies voor agrarisch natuurbeheer

Lees verder

Motie Prast (PvdD) over Inci­dentele supple­toire begroting Onderwijs, Cultuur en Weten­schap 2022 inzake verwerving kunstwerk (Vaan­del­drager/Rembrandt)

Lees verder

    Learn More Doneer